Tito 3:1-15

3  Ramba uchivayeuchidza kuti vazviise pasi+ uye kuti vateerere hurumende nevanhu vane masimba sevatongi,+ kuti vave vakagadzirira kuita mabasa ose akanaka,+  kuti varege kutaura zvinokuvadza pamusoro pomunhu chero upi zvake, kuti varege kurwa,+ kuti vave vanonzwisisa,+ vachiratidza unyoro kuvanhu vose zvizere.+  Nokuti kunyange isu taimbova mapenzi, tisingateereri, tichitsauswa, tiri varanda vokuchiva kwakasiyana-siyana nemafaro, tichirambira pane zvakaipa nepashanje, tichisemesa, tichivengana.+  Zvisinei, mutsa+ uye kuda vanhu zvoMuponesi wedu,+ iye Mwari, pazvakaratidzwa pachena,+  zvisingaitwi nokuda kwemabasa+ okururama atakanga taita,+ asi maererano nengoni+ dzake, iye akatiponesa nokushambidza+ kwakatiunza kuupenyu+ uye nokuitwa kwedu vatsva nomudzimu mutsvene.+  Iye akatidururira kwazvo mudzimu uyu achishandisa Jesu Kristu Muponesi wedu,+  kuti, pashure pokunge tanzi takarurama+ pachishandiswa mutsa usina kukodzera kuwanwa waiyeye,+ tive vagari venhaka+ maererano netariro youpenyu husingaperi.+  Shoko iri rakatendeka,+ uye pamusoro pezvinhu izvi ndinoda kuti utaure zvakasimba nguva dzose, kuti vaya vakatenda Mwari varambe vachifunga nezvokuita mabasa akanaka.+ Zvinhu izvi zvakanaka uye zvinobatsira vanhu.  Asi ramba mibvunzo youpenzi+ nenyaya dzemadzinza+ nokukakavadzana+ nokurwa pamusoro poMutemo,+ nokuti hazvina zvazvinobatsira uye hazvina maturo. 10  Kana ari munhu anoparadzira dzidziso dzenhema,+ usashamwaridzana+ naye pashure pokunge wamurayira kekutanga nekechipiri;+ 11  uchiziva kuti munhu akadaro akatsauka panzira uye ari kutadza, achizvipa mhosva.+ 12  Pandichatuma Atemasi kana Tikiko+ kwauri, ita zvose zvaunogona kuti uuye kwandiri kuNikoporisi, nokuti ndiko kwandasarudza kupedzera mwaka wechando ndiri.+ 13  Nyatsogovera Zenasi, uyo anoziva Mutemo kwazvo, naAporo nokuda kworwendo rwavo, kuti vasava nechavanoshayiwa.+ 14  Asi vanhu vedu ngavadzidzewo kuramba vachiita mabasa akanaka, kuti vakwanise kuwana zvavanoda zvinokosha,+ kuti varege kuva vasina zvibereko.+ 15  Vose vari pamwe neni vanokukwazisa.+ Ndikwazisirewo vanotida kwazvo mukutenda. Mutsa usina kukodzera kuwanwa ngauve nemi mose.+

Mashoko Emuzasi