Tito 2:1-15

2  Zvisinei, iwe ramba uchitaura zvinhu zvakakodzera kudzidzisa kunopa utano.+  Varume vakura+ ngavave netsika dzine mwero, vomwoyo wose,+ vane pfungwa dzakanaka, vane kutenda,+ rudo, uye kutsungirira+ zvine utano.  Saizvozvowo vakadzi vakura+ ngavazvibate zvakakodzera vanhu vatsvene, vasingacheri vamwe,+ vasingaitwi varanda newaini zhinji, ngavave vadzidzisi vezvakanaka;  kuti vayeuchidze vakadzi vaduku kuti vade varume vavo,+ kuti vade vana vavo,+  kuti vave nepfungwa dzakanaka, vakachena,+ vanoita mabasa epamba, vakanaka, vanozviisa pasi+ pevarume vavo, kuti shoko raMwari rirege kutukwa.+  Saizvozvowo ramba uchirayira majaya kuti ave nepfungwa dzakanaka,+  uchiratidza kuti uri muenzaniso wemabasa akanaka muzvinhu zvose;+ uchiratidza kusava nouori+ pakudzidzisa kwako,+ uchiva womwoyo wose,  uchitaura zvakanaka zvisingapiwi mhosva;+ kuti munhu anopikisa anyare, ashaya chakaipa chokutaura pamusoro pedu.+  Varanda+ ngavazviise pasi pavanatenzi vavo muzvinhu zvose,+ vavafadze kwazvo, vasingakakavari,+ 10  vasingabi,+ asi vachiratidza zvizere kuvimbika kwakanaka,+ kuti vashongedze dzidziso yoMuponesi wedu,+ iye Mwari, muzvinhu zvose. 11  Nokuti mutsa usina kukodzera kuwanwa+ waMwari unounza ruponeso+ kuvanhu vemarudzi ose+ wakaratidzwa pachena,+ 12  uchitirayiridza kuti tirambe zvinhu zvinopesana nezvinodiwa naMwari+ nokuchiva kwenyika+ uye kuti tirarame nepfungwa dzakanaka nokururama nokuzvipira kuna Mwari+ pakati pemamiriro ezvinhu epanguva ino,+ 13  tichimirira tariro inofadza+ nokuratidzwa pachena kunobwinya+ kwaMwari mukuru uye kwoMuponesi wedu, Kristu Jesu, 14  uyo akazvipa+ nokuda kwedu kuti atinunure+ pakusateerera mutemo kwemarudzi ose ozvichenesera+ vanhu vake,+ vanoshingairira mabasa akanaka.+ 15  Ramba uchitaura zvinhu izvi, uchirayira nokutsiura maererano nesimba rokurayira rawakapiwa.+ Ngaparege kuva nomunhu anombokuzvidza.+

Mashoko Emuzasi