Rwiyo rwaSoromoni 8:1-14

8  “Haiwa, kudai wanga wakaita sehanzvadzi yangu,+ yakayamwa mazamu aamai vangu!+ Kudai ndaizokuwana panze, ndaizokutsvoda.+ Vanhu vaisazombondizvidza.  Ndaizoenda newe, ndokupinza mumba maamai vangu,+ ivo vaiwanzondidzidzisa. Ndaizokupa waini yakaiswa zvinonhuhwirira kuti unwe,+ iwo muto uchangobva kusvinwa wemapomegraneti.  Ruoko rwake rworuboshwe rwaizova pasi pomusoro wangu; uye ruoko rwake rworudyi—rwaizondimbundira.+  “Haiwa imi vanasikana veJerusarema, ndinoita kuti mupike kuti musaedza kupfutidza kana kuti kumutsa rudo mukati mangu kusvikira rwava kuda.”+  “Mukadzi uyu ari kubva kurenje+ ndiani,+ akazendamira mudiwa wake?”+ “Ndakakumutsa pasi pomuapuro. Amai vako vairwadziwa nokukusununguka vari ipapo. Uya akakubereka airwadziwa nemarwadzo okusununguka ari ipapo.+  “Ndiise pamwoyo wako sechisimbiso,+ sechisimbiso paruoko rwako; nokuti rudo rwakasimba sezvakaita rufu,+ kuomerera pakuzvipira kwakazara+ hakuchinji sezvinoita Sheori. Kupisa kwarwo kupisa kwomoto, iwo murazvo waJah.+  Mvura zhinji haikwanisi kudzima rudo,+ uyewo nzizi hadzigoni kurukukura.+ Kana munhu akapa zvinhu zvose zvinokosha zveimba yake kuti awane rudo, chokwadi vanhu vangamuzvidza.”  “Tine hanzvadzi duku+ isina kana mazamu. Tichaitireiko hanzvadzi yedu zuva raichabvunzirwa?”  “Kana ikava rusvingo,+ tichavaka shongwe yesirivha pamusoro payo; asi kana ikava suo,+ tichaidzivira nepuranga romusidhari.” 10  “Ndiri rusvingo, uye mazamu angu akaita seshongwe.+ Nokudaro kwaari ndava souya ari kuwana rugare. 11  “Paiva nomunda wemizambiringa+ uyo Soromoni aiva nawo muBhaari-hamoni. Akapa vachengeti munda wacho wemizambiringa.+ Mumwe nomumwe aizounza masirivha chiuru nokuda kwezvibereko zvawo. 12  “Munda wangu wemizambiringa, iwo wangu, uri mumaoko angu. Chiuru ndechako, haiwa iwe Soromoni, uye mazana maviri ndeeavo vanochengeta michero yawo.” 13  “Haiwa imi munogara muminda,+ shamwari dziri kuteerera inzwi renyu. Regai ndirinzwe.”+ 14  “Mudiwa wangu, tiza uite semhara kana kuti senondo duku hono pamakomo ezvinonhuhwirira.”+

Mashoko Emuzasi