Rwiyo rwaSoromoni 6:1-13

6  “Mudiwa wako aenda kupi, haiwa iwe akanaka kwazvo pakati pevamwe vakadzi vose?+ Mudiwa wako aenda kupi, kuti timutsvake pamwe chete newe?”  “Mudiwa wangu aenda kumunda wake,+ kumihomba yomunda wemiti inonhuhwirira,+ kuti anofudzira+ pakati peminda, uye kuti anotanha maruva.  Ini ndiri womudiwa wangu, uye mudiwa wangu ndewangu.+ Ari kufudzira+ pakati pemaruva.”  “Wakanaka, haiwa iwe musikana wangu,+ seGuta Rinofadza,+ wakanaka seJerusarema,+ unotyisa semauto+ akaunganira mireza.+  Rega kunditarira nemaziso ako,+ nokuti andityisa. Bvudzi rako rakaita seboka rembudzi dzakwakuka dzichidzika kubva kuGiriyedhi.+  Mazino ako akaita seboka renhunzvi dzemakwai dzabva kunogezwa, dzose zvadzo dzinobereka vana vaviri vaviri, hapana imwe yadzo yakarasikirwa nevana vayo.+  Zvavovo zvako zviri seri kwechifukidziro chako zvakaita sedivi repomegraneti rakatsemurwa.+  Pangava navanamambokadzi makumi matanhatu nevarongo makumi masere uye vasikana vasingaverengeki.+  Njiva yangu,+ iye wangu asina chaanopomerwa,+ ndiye mumwe oga. Ndiye mumwe oga waamai vake. Ndiye akachena wouyo akamubereka. Vanasikana vakamuona, vakamuti anofara; vanamambokadzi nevarongo vakamuona, vakamurumbidza,+ 10  ‘Ndiani mukadzi uyu+ anotarira pasi sezvinoita mambakwedza,+ akanaka sejenaguru,+ akachena sezuva rinopenya,+ anotyisa semauto akaunganira mireza?’”+ 11  “Ndakanga ndaenda kumunda+ weminzungu, kuti ndinoona nhungirwa mumupata une rukova,+ kuti ndinoona kana muzambiringa wakanga watunga, kana miti yemipomegraneti yakanga yatumbuka.+ 12  Ndisati ndazviziva, mweya wangu wakanga wandiisa mungoro dzevanhu vangu vane chido chokubatsira.” 13  “Dzoka, dzoka, haiwa iwe muShuramiti! Dzoka, dzoka, kuti tikuone!”+ “Imi vanhu munooneiko pamuShuramiti?”+ “Chinhu chakaita sokutamba kwemapoka maviri!”

Mashoko Emuzasi