Rwiyo rwaSoromoni 5:1-16

5  “Ndapinda mumunda wangu,+ haiwa hanzvadzi yangu,+ mwenga wangu.+ Ndatanha mura+ yangu pamwe chete nezvinonhuhwirira zvangu. Ndadya zinga rangu rouchi pamwe chete nouchi hwangu;+ ndanwa waini yangu pamwe chete nomukaka wangu.” “Haiwa imi shamwari, idyai! Inwai mudhakwe nokuratidzirana rudo!”+  “Ndakarara, asi mwoyo wangu wakamuka.+ Pane inzwi romudiwa wangu ari kugogodza!”+ “Ndivhurire,+ haiwa iwe hanzvadzi yangu, musikana wangu, njiva yangu, iwe wangu asina chaanopomerwa!+ Nokuti musoro wangu wakazara dova, bvudzi rangu refu rakazara nemadonhwe ousiku.”+  “‘Ndabvisa nguo yangu refu. Ndingaipfekazve seiko? Ndageza tsoka dzangu. Ndingadzisvibisa sei?’  Mudiwa wangu akabvisa ruoko rwake paburi resuo, ura hwangu+ hukasagadzikana mukati mangu.  Ini ndakamuka, kuti ndivhurire mudiwa wangu, maoko angu aidonha mura uye minwe yangu yaidonha mura yakaita mvura mvura, pamaburi echokukiyisa.  Ini ndakavhurira mudiwa wangu, asi mudiwa wangu akanga atoenda, akanga apfuura. Paakataura, mweya wangu wakanga wabuda mandiri. Ndakamutsvaka, asi handina kumuwana.+ Ndakamushevedza, asi haana kundipindura.  Varindi+ vaifamba-famba muguta vakandiwana. Vakandirova, vakandikuvadza. Varindi vemasvingo+ vakandibvisa jasi rangu.  “Haiwa imi vanasikana veJerusarema,+ ndaita kuti mupike,+ kuti kana mukawana mudiwa wangu,+ mumuudze kuti ndiri kurwara norudo.”+  “Mudiwa wako anopfuura vamwe vadiwa neiko,+ haiwa iwe akanaka kwazvo pakati pevakadzi vose?+ Mudiwa wako anopfuura vamwe vadiwa neiko, zvawaita kuti tipike mhiko yakadai?”+ 10  “Mudiwa wangu anobwinya uye mutsvuku, anokurumidza kuoneka pane vane zviuru gumi.+ 11  Musoro wake indarama, ndarama yakanatswa. Bvudzi rake refu isumbu rezvibereko zvemichindwe. Bvudzi rake dema rakaita segunguo. 12  Maziso ake akaita senjiva dziri pahova dzemvura, dziri kugeza mumukaka, dzakagara pamucheto. 13  Matama ake akaita somuhomba womunda wezvinonhuhwirira,+ seshongwe dzemiriwo inonhuhwirira. Miromo yake maruva, inodonha mura yakaita mvura mvura.+ 14  Maoko ake ipombi dzendarama, dzakazara krisoriti. Dumbu rake indiro yenyanga dzenzou yakafukidzwa nematombo anonzi safaya. 15  Makumbo ake imbiru dzemabhura dzakaiswa pazvigadziko zvendarama yakanatswa. Chitarisiko chake chakaita seRebhanoni, akanaka semisidhari.+ 16  Mukanwa make munotapira kwazvo, uye zvose zvaari zvakanaka.+ Uyu ndiye mudiwa wangu, uye uyu ndiye mukomana wangu, haiwa imi vanasikana veJerusarema.”

Mashoko Emuzasi