Rute 1:1-22

1  Zvino nemazuva ayo vatongi+ vairuramisira, nzara+ yakavapo panyika, uye mumwe murume akabva kuBhetrehema+ riri muJudha kuti anogara ari mutorwa munyika yeMoabhi,+ iye nomudzimai wake nevanakomana vake vaviri.  Murume wacho ainzi Erimereki, mudzimai wake ainzi Naomi, uye vanakomana vake vaviri vaiva Maroni naKiriyoni, vaEfrata,+ vaibva kuBhetrehema riri muJudha. Vakazosvika kunyika yeMoabhi vakagara ikoko.  Kwapera nguva yakati, Erimereki murume waNaomi akafa, iye akasara nevanakomana vake vaviri.  Gare gare varume vacho vakatora madzimai, vakadzi vaMoabhi.+ Mumwe ainzi Opa, uye mumwe wacho ainzi Rute.+ Vakaramba vachigara ikoko kwemakore anenge gumi.  Kwapera nguva yakati, Maroni naKiriyoni, vari vaviri, vakafawo, mukadzi wacho akasara asisina vana vake vaviri nomurume wake.  Akasimuka nevaroora vake, akadzokera achibva kunyika yeMoabhi, nokuti akanga anzwa ari munyika yeMoabhi kuti Jehovha akanga afunga vanhu vake+ nokuvapa zvokudya.+  Akabva munzvimbo yaaiva agara,+ aine varoora vake vaviri, vakaramba vachifamba mumugwagwa vachidzokera kunyika yaJudha.  Naomi akazoti kuvaroora vake vaviri: “Endai, dzokerai, mumwe nomumwe kuimba yaamai vake. Jehovha ngaakuitirei mutsa worudo,+ sezvamakaitira ini uye varume vaya vakafa.+  Jehovha ngaakupei chipo,+ muwane nzvimbo yokuzororera+ mumwe nomumwe muimba yomurume wake.” Akabva avatsvoda,+ vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi. 10  Vakaramba vachiti kwaari: “Aiwa, asi tichadzokera nemi kuvanhu venyu.”+ 11  Asi Naomi akati: “Dzokerai, vanasikana vangu. Muchaendereiko neni? Ndichine vanakomana mukati mangu vangazova varume venyu here?+ 12  Dzokerai, vanasikana vangu, endai, nokuti ndanyanyochembera kuti ndive nomurume. Kudai ndanga ndati ndine tariro yokuti kana ndikava nomurume usiku huno ndobva ndabereka vanakomana,+ 13  maizoramba makavamirira kusvikira vakura here? Maizoramba muri moga musina varume nokuda kwavo here? Aiwa, vanasikana vangu, nokuti ndine shungu kwazvo pamusoro penyu, nokuti ruoko rwaJehovha rwakandirwisa.”+ 14  Ipapo vakachema kwazvo, vakasvimhazve misodzi, Opa achibva atsvoda vamwene vake. Asi Rute akavanamatira.+ 15  Naizvozvo akati: “Tarira! Mukadzinyina wako chirikadzi adzokera kuvanhu vake navanamwari vake.+ Dzokera+ nomukadzinyina wako chirikadzi.” 16  Rute akati: “Musanditeterera kuti ndikusiyei, kuti ndirege kuenda nemi; nokuti kwamunoenda ndiko kwandichaendawo, pamunorara ndipo pandichararawo.+ Vanhu venyu vachava vanhu vanguwo,+ naMwari wenyu Mwari wanguwo.+ 17  Pamunofira ndipo pandichafirawo,+ uye ndipo pandichavigwawo. Jehovha ngaandiitire saizvozvo awedzere pazviri+ kana chimwe chinhu kunze kworufu chikatiparadzanisa.” 18  Paakaona kuti akanga achisimbirira kuenda naye,+ akabva arega kutaura naye. 19  Vari vaviri vakaramba vachienda kusvikira vasvika kuBhetrehema.+ Vachangosvika kuBhetrehema, guta rose rakashamiswa navo,+ vakadzi vakaramba vachiti: “Ndiye Naomi here uyu?”+ 20  Asi iye aiti kuvakadzi vacho: “Musandishevedza kuti Naomi. Ndishevedzei kuti Mara, nokuti Wemasimbaose+ akandishungurudza+ kwazvo. 21  Ndakanga ndakazara pandakaenda,+ asi Jehovha andidzosa ndisina chinhu.+ Munondishevedzerei kuti Naomi, zvaari Jehovha andininipisa+ uye zvaari Wemasimbaose aita kuti ndive nedambudziko?”+ 22  Nokudaro Naomi akadzoka achibva kunyika yeMoabhi,+ aina Rute mukadzi muMoabhi, muroora wake; uye vakasvika kuBhetrehema+ pakutanga kwokukohwa bhari.+

Mashoko Emuzasi