Ruka 17:1-37

17  Zvino akati kuvadzidzi vake: “Hazviiti kuti zvinhu zvinogumbura zvirege kuuya.+ Kunyange zvakadaro, ane nhamo uyo wazvinouya nokwaari!+  Zvaizova nani kwaari kudai guyo raizosungirirwa mumutsipa make, okandwa mugungwa+ pane kuti agumbure mumwe wevaduku ava.+  Zvichenjererei. Kana hama yako ikakutadzira itsiure,+ kana ikapfidza ikanganwire.+  Kunyange kana ikakutadzira kanomwe pazuva, ikadzoka kwauri kanomwe, ichiti, ‘Ndapfidza,’ unofanira kuikanganwira.”+  Zvino vaapostora vakati kunaShe: “Tiwedzereiwo kutenda.”+  Ishe akabva ati: “Kudai maiva nokutenda kwakakura setsanga yemasitadhi, maizoti kumuhabhurosi uyu, ‘Dzupuka uzvisime mugungwa!’ uye iwo waizokuteererai.+  “Ndiani wenyu ane muranda anenge achirima kana anenge achichengeta boka rezvipfuwo angati kwaari kana asvika achibva kumunda, ‘Chibva wauya pano utsenhame patafura’?  Panzvimbo paizvozvo, haangati here kwaari, ‘Ndigadzirire chimwe chinhu kuti ndidye kudya kwangu kwemanheru, upfeke epuroni, undishumire kusvikira ndapedza kudya nokunwa, uye pashure iwewo wozodya hako nokunwa’?  Iye angaonga muranda wacho nokuti aita zvinhu zvaakanzi anofanira kuita here? 10  Naizvozvo nemiwo, kana maita zvinhu zvose zvamunenge manzi muite, itii, ‘Tiri varanda pasina.+ Zvataita ndizvo zvataifanira kuita.’” 11  Zvino paaienda kuJerusarema akanga achipfuura nepakati peSamariya neGarireya.+ 12  Zvaakanga ava kupinda mune mumwe musha akasangana nevarume gumi vakanga vaine maperembudzi,+ asi vakasimuka vakamira vari kure. 13  Vakashevedzera, vakati: “Jesu, Murayiridzi, tinzwireiwo ngoni!”+ 14  Paakavaona akati kwavari: “Endai munozviratidza kuvapristi.”+ Zvino pavakanga vachienda, vakabva vanatswa.+ 15  Mumwe wavo, paakaona kuti aporeswa, akadzoka, achikudza+ Mwari nenzwi guru. 16  Akawira pasi nechiso chake patsoka+ dzaJesu, achimuonga; kunze kwaizvozvo, iye akanga ari muSamariya.+ 17  Achipindura, Jesu akati: “Hakuna kunatswa vanhu gumi here? Saka, vamwe vapfumbamwe vari kupi? 18  Pashayikwa nomumwe chete adzoka kuzokudza Mwari kunze kwouyu murume worumwe rudzi here?” 19  Akati kwaari: “Simuka uende; kutenda kwako kwakuporesa.”+ 20  Asi paakabvunzwa nevaFarisi kuti umambo hwaMwari hwakanga huchiuya rini,+ iye akavapindura, akati: “Umambo hwaMwari hahuuyi huchinyatsocherechedzwa, 21  uye vanhu vanenge vasingati, ‘Onai kuno!’ kana kuti, ‘Uko!’+ Nokuti, tarirai! umambo hwaMwari huri pakati penyu.”+ 22  Zvino akati kuvadzidzi: “Mazuva achauya pamuchada kuona rimwe remazuva oMwanakomana womunhu asi hamuzorioni.+ 23  Vanhu vachati kwamuri, ‘Onai uko!’ kana kuti, ‘Onai pano!’+ Musabuda kana kuvatevera.+ 24  Nokuti semheni,+ nokupenya kwayo, inovhenekera kubva kune rumwe rutivi rwepasi pedenga kusvikira kune rumwe rutivi rwepasi pedenga, ndizvo zvichaita Mwanakomana womunhu.+ 25  Zvisinei, anofanira kutanga atambura zvinhu zvizhinji, orambwa nechizvarwa chino.+ 26  Zvakare, sezvazvakaita mumazuva aNoa,+ ndizvo zvazvichaitawo mumazuva oMwanakomana womunhu:+ 27  vaidya, vainwa, varume vachiroora, vakadzi vachiroorwa, kusvikira pazuva rakapinda Noa muareka, uye mafashamo akasvika, akavaparadza vose.+ 28  Saizvozvowo, sezvazvakaita mumazuva aRoti:+ vaidya, vainwa, vaitenga, vaitengesa, vaidyara, uye vaivaka. 29  Asi pazuva rakabuda Roti muSodhoma kwakanaya moto nesarufa zvichibva kudenga zvikavaparadza vose.+ 30  Zvichavawo saizvozvo pazuva iroro pacharatidzwa Mwanakomana womunhu.+ 31  “Pazuva iroro munhu ari pamusoro peimba asi aine zvinhu zvake zvinotakurika zviri mumba ngaarege kuburuka kuti azvitore, uye saizvozvo munhu ari kumunda, ngaarege kudzokera kuzvinhu zvakasara. 32  Yeukai mudzimai waRoti.+ 33  Munhu wose anotsvaka kuchengetedza mweya wake acharasikirwa nawo, asi munhu wose anorasikirwa nawo achauchengetedza uri mupenyu.+ 34  Ndinokuudzai kuti, ‘Usiku ihwohwo varume vaviri vachange vari pamubhedha mumwe chete; mumwe achaendwa naye, asi mumwe achasiyiwa.+ 35  Pachava nevakadzi vaviri vanenge vachikuya paguyo rimwe chete; mumwe achaendwa naye, asi mumwe achasiyiwa.”+ 36  —— 37  Naizvozvo vakamupindura kuti: “Kupi, Ishe?” Iye akati kwavari: “Pane mutumbi,+ ndipo pachaunganawo makondo.”+

Mashoko Emuzasi