Ruka 15:1-32

15  Zvino vateresi+ vose nevatadzi+ vose vakaramba vachiswedera kwaari kuti vamunzwe.  Naizvozvo vaFarisi nevanyori vakaramba vachigunun’una, vachiti: “Munhu uyu anogamuchira vatadzi uye anodya navo.”+  Iye akabva avataurira mufananidzo uyu, achiti:  “Ndoupi wenyu anoti kana aine makwai zana, kana akarasikirwa nerimwe chete rawo, asingasiyi makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe murenje, oenda kunotsvaka rarasika kusvikira ariwana?+  Zvino kana ariwana anoriisa pamapfudzi ake, ofara.+  Kana asvika kumba anoshevedza shamwari dzake nevavakidzani vake, achiti kwavari, ‘Farai neni, nokuti ndawana gwai rangu ranga rarasika.’+  Saizvozvo ndinokuudzai kuti kuchava nomufaro mukuru kudenga pamusoro pomutadzi mumwe chete anopfidza+ kupfuura kufarirwa kunoitwa vakarurama makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe vasina chikonzero chokupfidza.+  “Kana kuti ndoupi mukadzi ane madrakema gumi, anoti kana arasikirwa nedrakema rimwe chete, asingabatidzi rambi, otsvaira imba yake, onyatsotsvaka kusvikira ariwana?  Zvino kana ariwana anoshevedza vakadzi vaanoshamwaridzana navo nevavakidzani, achiti, ‘Farai neni, nokuti ndawana drakema rangu randanga ndarasa.’ 10  Nokudaro, ndinokuudzai, mufaro unovapo pakati pengirozi dzaMwari pamusoro pomutadzi mumwe chete anopfidza.”+ 11  Akabva ati: “Mumwe murume akanga aine vanakomana vaviri.+ 12  Muduku wavo akati kuna baba vake, ‘Baba, ndipei chikamu chepfuma chinozova mugove wangu.’+ Ivo vakabva vavagovanisa zvokurarama nazvo+ zvavo. 13  Gare gare, mazuva mazhinji asati apera, mwanakomana wacho muduku akaunganidza zvinhu zvose, akaenda kunze kwenyika, kunyika iri kure, uye ikoko akapambadza pfuma yake nokurarama upenyu hwakaipa kwazvo.+ 14  Paakanga apedza zvinhu zvose, nzara huru yakavapo munyika yose iyoyo, iye akatanga kushayiwa. 15  Akatoenda, akanozviisa kune mumwe wevagari vomunyika iyoyo, uye iye akamutuma kusango kuti anofudza nguruve.+ 16  Zvino aida kwazvo kuzvigutisa nemateko emakarobhu aidyiwa nenguruve, asi hapana kana munhu aimupa chimwe chinhu.+ 17  “Paakapengenuka, akati, ‘Vanhu vangani vemaricho vababa vangu vane zvokudya zvizhinji, ini ndichifa kuno nenzara! 18  Ndichasimuka ndiende+ kuna baba vangu nditi kwavari: “Baba, ndakatadzira denga uye imi.+ 19  Handisisina kukodzerazve kunzi mwanakomana wenyu. Ndibatei henyu somumwe wevanhu venyu vemaricho.”’ 20  Naizvozvo akasimuka, akaenda kuna baba vake. Achiri kure, baba vake vakamuona, vakasiririswa, vakamhanya, vakawira pamutsipa wake, vakamutsvoda zvinyoronyoro. 21  Mwanakomana wacho akabva ati kwavari, ‘Baba, ndakatadzira denga uye imi.+ Handisisina kukodzera kunzi mwanakomana wenyu. Ndibatei somumwe wevanhu venyu vemaricho.’+ 22  Asi baba vacho vakati kuvaranda vavo, ‘Kurumidzai! budisai nguo refu, yakanaka kupfuura dzose, mumupfekedze+ iyoyo, muise rin’i+ muruoko rwake nehwashu mutsoka dzake. 23  Muuye nenzombe duku yakakodzwa,+ muiuraye uye ngatidyei tifare, 24  nokuti mwanakomana wangu uyu akanga afa asi avazve mupenyu;+ akanga arasika, asi awanikwa.’ Uye vakatanga kufara. 25  “Zvino mwanakomana wake mukuru+ akanga ari kumunda; uye zvaaiuya, akasvika pedyo nepamba akanzwa mimhanzi nokutamba. 26  Naizvozvo akashevedza mumwe wevashandi, akabvunza kuti zvinhu izvi zvairevei. 27  Iye akati kwaari, ‘Munun’una+ wenyu auya, uye baba+ venyu vauraya nzombe duku yakakodzwa, nokuti vamuwanazve akagwinya.’ 28  Asi iye akashatirwa uye akanga asingadi kupinda mukati. Baba vake vakabva vabuda, vakatanga kumuteterera.+ 29  Achipindura, iye akati kuna baba vake, ‘Tarirai ava makore mazhinji kwazvo ndichikushandirai uye handina kumbodarika murayiro wenyu kana kamwe chete zvako, asi hamuna kumbondipa mbudzana kana kamwe chete zvako kuti ndifare neshamwari dzangu.+ 30  Asi pangosvika mwanakomana wenyu uyu+ akadya zvinhu zvenyu zvose zvokurarama nazvo nemahure,+ mamuurayira nzombe duku yakakodzwa.’+ 31  Ivo vakabva vati kwaari, ‘Mwana, wave uneni nguva dzose, uye zvinhu zvangu zvose ndezvako;+ 32  asi tanga tichifanira kufara, nokuti munun’una wako uyu akanga afa, ava mupenyu, uye akanga arasika, awanikwa.’”+

Mashoko Emuzasi