Revhitiko 7:1-38

7  “‘Zvino uyu ndiwo mutemo wechinopiwa chemhosva:+ Icho chinhu chitsvenetsvene.+  Vachaurayira chinopiwa chemhosva munzvimbo+ mavanogara vachiurayira chinopiwa chinopiswa, uye mumwe achasasa ropa+ racho kumativi ose pamusoro peatari.  Kana ari mafuta acho ose,+ iye achauya nomuswe wacho uzere nemafuta uye mafuta anofukidza ura,  neitsvo mbiri nemafuta ari padziri neaya ari muhudyu. Achabvisawo manda iri pachiropa pamwe chete neitsvo dzacho.+  Mupristi anofanira kuita kuti zvipfungaire pamusoro peatari kuti zvive chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.+ Icho chinhu chinopiwa chemhosva.  Vanhurume vose pavapristi ngavazvidye.+ Ngachidyirwe munzvimbo tsvene. Icho chinhu chitsvenetsvene.+  Sezvinoitwa chinopiwa chechivi, ndizvo zvichaitwawo chinopiwa chemhosva. Zvine mutemo mumwe chete.+ Chichava chomupristi achayananisira nacho.  “‘Kana ari mupristi anopa chinopiwa chinopiswa chomunhu chero upi zvake, dehwe+ rechinopiwa chinopiswa chaauya nacho kumupristi ngarive rake.  “‘Zvinopiwa zvose zvezviyo zvingabikirwa muovheni+ nezvose zvingabikirwa mupoto nemafuta mazhinji+ uye mugango+ ndezvomupristi anozvipa. Izvo ngazvive zvake.+ 10  Asi zvinopiwa zvose zvezviyo zvakakanyiwa nemafuta+ kana kuti zvakaoma+ zvichava zvevanakomana vose vaAroni, mumwe nomumwe achawana zvakafanana. 11  “‘Zvino uyu ndiwo mutemo wechibayiro chokugoverana+ chichauya nomunhu upi zvake kuna Jehovha: 12  Kana akauya nacho achiratidza kuonga,+ anofanira kuuya nechibayiro chacho chokuonga chiri pamwe chete nemakeke asina kuviriswa akaita serin’i akakanyiwa nemafuta uye zvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazorwa mafuta+ uye furawa yakatsetseka yakanyatsosanganiswa yakaitwa makeke akaita serin’i akakanyiwa nemafuta. 13  Ngaauye nechinopiwa chake chemakeke akaita serin’i echingwa chakaiswa mbiriso+ pamwe chete nechibayiro chokuonga chezvibayiro zvake zvokugoverana. 14  Zvino pane izvi ngaauye nechimwe chete chezvinopiwa zvacho kuti chive mugove mutsvene kuna Jehovha;+ asi chichava chomupristi anosasa ropa rezvibayiro zvokugoverana.+ 15  Nyama yechibayiro chokuonga chezvibayiro zvake zvokugoverana ngaidyiwe pazuva raanochipa. Haafaniri kuchengeta imwe yayo kusvikira mangwanani.+ 16  “‘Asi kana chibayiro chechinopiwa chake chiri chinopiwa chemhiko+ kana kuti chokuzvidira,+ chinofanira kudyiwa pazuva raanouya nechibayiro chake, uye zvinosara zvacho zvingadyiwawo pazuva rinotevera racho. 17  Asi nyama yechibayiro inosara inofanira kupiswa nomoto pazuva rechitatu.+ 18  Zvisinei, kana imwe nyama yechibayiro chake chokugoverana ikangodyiwa pazuva rechitatu, uya anouya nayo haazogamuchirwi nomufaro.+ Haazozviverengerwi.+ Ichava chinhu chisina kuchena, uye mweya unodya imwe yayo uchazvidavirira nokuda kwokukanganisa kwawo.+ 19  Nyama ingagunzva chero chinhu chipi zvacho chisina kuchena+ ngairege kudyiwa. Inofanira kupiswa nomoto. Kana iri imwe nyama yacho, munhu wose akachena angaidya. 20  “‘Mweya unodya nyama yechibayiro chokugoverana, chaJehovha, munhu wacho paanenge achine kusachena kwake, mweya iwoyo ngauparadzwe pakati pevanhu vawo.+ 21  Kana mweya ukagunzva chero chinhu chipi zvacho chisina kuchena, kusachena kwomunhu+ kana kuti mhuka isina kuchena+ kana kuti chero chinhu chipi zvacho chisina kuchena chinosemesa,+ munhu wacho akadya imwe nyama yechibayiro chokugoverana chaJehovha, mweya iwoyo ngauparadzwe pakati pevanhu vawo.’” 22  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 23  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Musadya chero mafuta zvawo+ enzombe kana kuti egondohwe duku kana kuti embudzi. 24  Mafuta echinhu chakangofa choga nemafuta emhuka yakabvamburwa-bvamburwa+ angashandiswa nokuda kwechimwe chinhu chipi zvacho chingafungwa nezvacho, asi hamufaniri kumboadya. 25  Nokuti munhu anodya mafuta emhuka yaanouya nayo kuti ive chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto, iwo mweya unoadya unofanira kuparadzwa+ pakati pevanhu vawo. 26  “‘Musadya chero ropa+ ripi zvaro munzvimbo dzipi zvadzo dzamunogara, ringava reshiri kana kuti remhuka. 27  Mweya unodya chero ropa ripi zvaro, mweya iwoyo ngauparadzwe+ pakati pevanhu vawo.’” 28  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 29  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Munhu anouya nechibayiro chake chokugoverana kuna Jehovha achauya nechinopiwa chake kuna Jehovha achitora pachibayiro chake chokugoverana.+ 30  Maoko ake achauya nemafuta+ ari pachityu kuti ave zvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto. Achauya nawo pamwe chete nechityu kuzochizunguzira kuti chive chinopiwa chinozunguzirwa+ pamberi paJehovha. 31  Mupristi anofanira kuita kuti mafuta acho apfungaire+ pamusoro peatari, asi chityu chinofanira kuva chaAroni nevanakomana vake.+ 32  “‘Muchapa mupristi bandauko rokurudyi rinobva pazvibayiro zvenyu zvokugoverana kuti rive mugove mutsvene.+ 33  Pavanakomana vaAroni, uya anouya neropa rezvibayiro zvokugoverana nemafuta ndiye achapiwa bandauko rokurudyi kuti rive mugove wake.+ 34  Nokuti ndinotora chityu chechinopiwa chinozunguzirwa+ nebandauko zvomugove mutsvene kuvanakomana vaIsraeri zvinobva pazvibayiro zvavo zvokugoverana, uye ndichazvipa mupristi Aroni nevanakomana vake, zvichibva pavanakomana vaIsraeri, kuti uve murau nokusingagumi. 35  “‘Uyu ndiwo waiva mugove waAroni woupristi nomugove wevanakomana vake woupristi waibva pane zvaipisirwa Jehovha nomoto, pazuva ravakaunzwa+ kuti vave vapristi vaJehovha, 36  sezvakanga zvarayirwa naJehovha kuti avape pazuva raakavazodza+ achivatora pakati pevanakomana vaIsraeri. Iwo murau nokusingagumi nokuda kwezvizvarwa zvavo zvose.’”+ 37  Uyu ndiwo murayiro une chokuita nechinopiwa chinopiswa,+ chinopiwa chezviyo+ nechinopiwa chechivi+ nechinopiwa chemhosva+ nechibayiro chokugadza+ nacho nechibayiro chokugoverana,+ 38  sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha muGomo reSinai+ pazuva raakarayira vanakomana vaIsraeri kuti vauye nezvinopiwa zvavo kuna Jehovha murenje reSinai.+

Mashoko Emuzasi