Revhitiko 26:1-46

26  “‘Musazvigadzirira vanamwari vasina zvavanobatsira,+ musazvimisira mufananidzo wakavezwa+ kana kuti shongwe tsvene, musamisa dombo rine mifananidzo+ munyika yenyu kuti murikotamire;+ nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu.  Munofanira kuchengeta masabata angu+ uye muremekedze nzvimbo yangu tsvene. Ndini Jehovha.  “‘Kana mukaramba muchifamba mumirau yangu, muchichengeta mirayiro yangu uye moiita,+  ndichakupaiwo mvura yenyu inonaya panguva yakakodzera,+ nyika yacho ichabereka zvibereko zvayo,+ uye miti yomusango ichabereka michero yayo.+  Kupura kwenyu kuchasvika panguva yamunokohwa mazambiringa, uye kukohwa mazambiringa kuchasvika panguva yokudyara mbeu; chokwadi muchadya zvokudya zvenyu kusvikira maguta,+ mogara makachengeteka munyika yenyu.+  Ndichaisa rugare munyika yacho,+ mucharara pasi, pasina munhu anokudederesai;+ ndichaita kuti zvikara zvinokuvadza zvipere munyika yacho,+ uye bakatwa harizopfuuri nomunyika yenyu.+  Muchadzinga vavengi venyu,+ uye ivo vachaurayiwa nebakatwa pamberi penyu.  Vashanu venyu vachadzingirira vane zana, uye vane zana venyu vachadzingirira zviuru gumi, chokwadi vavengi venyu vachaurayiwa nebakatwa pamberi penyu.+  “‘Zvino ndichafunga nezvenyu,+ ndoita kuti mubereke, ndoita kuti muwande,+ uye ndichaita sungano yangu nemi.+ 10  Muchadya zviyo zvekare zvegore rakapfuura,+ uye muchabudisa zviyo zvekare kuti muwane nzvimbo yezvitsva. 11  Ndichaisa tebhenekeri yangu pakati penyu,+ uye mweya wangu hauzokusemii.+ 12  Ndichafamba pakati penyu, ndova Mwari wenyu,+ uye imi muchava vanhu vangu.+ 13  Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti kuti murege kuvashandira sevaranda,+ ndikatyora zvikeyi zvejoko renyu, ndikakufambisai makati tote.+ 14  “‘Asi kana musingazonditeereri kana kuita mirayiro iyi yose,+ 15  kana muchizoramba mirau yangu,+ uye kana mweya yenyu ichizosema zvandakatonga kuti murege kuita mirayiro yangu yose, zvokuti munoputsa sungano yangu,+ 16  ini ndichabva ndakuitirai zvinotevera, ndichakurangai nokukuunzirai zvinotyisa netiibhii+ nefivha inoita kuti muviri upise, zvichiita kuti maziso atadze kuona+ uye zvichiita kuti mweya upere simba.+ Muchangodyarira mbeu yenyu pasina, vavengi venyu zvavachazvidya.+ 17  Chokwadi ndichakutarirai ndakatsamwa, uye muchakundwa pamberi pevavengi venyu;+ nevaya vanokuvengai vachakutsika-tsikai,+ uye muchatiza pasina anokuteverai.+ 18  “‘Zvisinei nezvinhu izvi, kana musingazonditeereri, ndichakurangai kanomwe nokuda kwezvivi zvenyu.+ 19  Ndichatyora kudada kwamunoita nesimba renyu ndoita kuti matenga enyu ave sesimbi,+ uye nyika yenyu ive semhangura. 20  Simba renyu richangoshandisirwa pasina, nyika yenyu zvaisingazobereki zvibereko zvayo,+ uye miti yepanyika zvaisingazobereki michero yayo.+ 21  “‘Asi kana mukaramba muchifamba muchipikisana neni, musingadi kunditeerera, ndichabva ndakuwedzerai mamwe matambudziko kanomwe maererano nezvivi zvenyu.+ 22  Ndichatuma zvikara zvomusango pakati penyu,+ zvichaita kuti mushayikirwe nevana,+ zvichaparadza zvipfuwo zvenyu, zvotapudza kuwanda kwenyu, uye migwagwa yenyu ichaparadzwa.+ 23  “‘Asi kana mukaramba kuti ndikururamisei nezvinhu izvi,+ muchingoda henyu kufamba muchipikisana neni, 24  chokwadi, iniwo ndichabva ndafamba ndichipikisana nemi;+ uye ini, iyeni, ndichakurovai kanomwe nokuda kwezvivi zvenyu.+ 25  Ndichakuunzirai bakatwa rinotsiva+ nokuda kwesungano;+ muchaungana mumaguta enyu, ini ndichatuma denda pakati penyu,+ uye muchaiswa muruoko rwomuvengi.+ 26  Kana ndatyora tsvimbo dzenyu dzinoiswa zvingwa zvakaita serin’i,+ vakadzi gumi vachabva vabikira chingwa chenyu muovheni imwe chete, vokudzorerai chingwa chenyu vachiita zvokuyera;+ uye muchadya asi hamuzoguti.+ 27  “‘Asi kana musingazonditeereri neizvi, muchingofamba henyu muchipikisana neni,+ 28  ndichabva ndafamba ndichipikisana nemi kwazvo,+ uye chokwadi ini, iyeni, ndichakurangai kanomwe nokuda kwezvivi zvenyu.+ 29  Naizvozvo muchadya nyama yevanakomana venyu, uye muchadya nyama yevanasikana venyu.+ 30  Ndichatsakatisa nzvimbo dzenyu tsvene dzakakwirira,+ ndoputsa zvigadziko zvenyu zvokupisira rusenzi, ndoisa zvitunha zvenyu pamusoro pezvitunha zvezvidhori zvenyu zvinosemesa sendove;+ uye mweya wangu uchangokusemai.+ 31  Ndichaita kuti maguta enyu aparadzwe nebakatwa,+ ndichaita kuti nzvimbo dzenyu tsvene dzive matongo,+ uye handizonhuhwidzi kunhuhwirira kwenyu kwakanaka.+ 32  Ini ndichaita kuti nyika ive dongo,+ uye vavengi venyu vachazogara mairi vacharamba vachishamiswa nazvo.+ 33  Ndichakuparadzirai pakati pemarudzi,+ ndichavhomora bakatwa shure kwenyu;+ nyika yenyu ichava nzvimbo isina chinhu,+ uye maguta enyu achava matongo. 34  “‘Panguva iyoyo nyika icharipa masabata ayo mazuva ose ainenge iri dongo, pamunenge muri munyika yevavengi venyu. Panguva iyoyo nyika ichachengeta sabata, zvainofanira kuripa masabata ayo.+ 35  Ichachengeta sabata mazuva ose ainenge iri dongo, nokuti haina kuchengeta sabata mumasabata enyu pamaigara mairi. 36  “‘Kana vari vaya vanosara pakati penyu,+ ndichaisa kutya mumwoyo mavo vari munyika dzevavengi vavo; uye ruzha rweshizha rinopeperetswa-peperetswa ruchavadzinga, vachatiza sevari kutiza bakatwa uye vachawa pasina ari kuvadzingirira.+ 37  Vachapiringishana sokunge kuti vari kutiza bakatwa pasina kana ari kuvadzingirira, uye imi muchatadza kumira pamberi pevavengi venyu kuti muvarwise.+ 38  Muchaparara pakati pemarudzi,+ uye nyika yevavengi venyu ichakuparadzai. 39  Vaya vanosara pakati penyu vachaora+ nokuda kwokukanganisa kwavo vari munyika dzevavengi venyu. Chokwadi, vachaora kunyange nokuda kwokukanganisa kwemadzibaba avo.+ 40  Vachareurura kukanganisa kwavo+ nokukanganisa kwemadzibaba avo pakusatendeka kwavo pavakava vasina kutendeka kwandiri, chokwadi, kunyange pavakafamba vachipikisana neni.+ 41  Asi ini ndichafamba ndichipikisana navo,+ uye ndichatovaendesa kunyika yevavengi vavo.+ “‘Zvichida panguva iyoyo mwoyo yavo isina kudzingiswa+ ichaninipiswa,+ uye panguva iyoyo vacharipa kukanganisa kwavo. 42  Ndichayeuka sungano yangu naJakobho;+ kunyange sungano yangu naIsaka+ uye ndichayeuka kunyange sungano yangu naAbrahamu,+ uye ndichayeuka nyika yacho. 43  Nguva yose iyi vachasiya nyika yacho yakangodaro uye ichange ichiripa masabata ayo+ painenge iri dongo ivo vasipo uye ivo vachange vachiripa kukanganisa kwavo,+ nokuti chokwadi vanenge varamba zvandakatonga,+ uye mweya yavo inenge yasema mirau yangu.+ 44  Asi nokuda kweizvi zvose, pavanoramba vari munyika yevavengi vavo, handizovarambi+ chaizvo kana kuvasema+ kuti ndivatsakatise, kuti ndiputse sungano yangu+ navo; nokuti ndini Jehovha Mwari wavo. 45  Ndichayeuka nokuda kwavo sungano yangu yemadzitateguru+ andakabudisa munyika yeIjipiti mamwe marudzi achizviona,+ kuti ndiratidze kuti ndiri Mwari wavo. Ndini Jehovha.’” 46  Iyi ndiyo mirau nezvakatongwa+ nemitemo zvakaiswa naJehovha pakati pake nevanakomana vaIsraeri muGomo reSinai achishandisa Mosesi.+

Mashoko Emuzasi