Revhitiko 25:1-55

25  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi muGomo reSinai, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mazosvika kunyika yandichakupai,+ nyika yacho inofanira kubva yachengeta sabata rinoitirwa Jehovha.+  Udyare mbeu mumunda mako kwemakore matanhatu, uchekerere munda wako wemizambiringa kwemakore matanhatu, uye ukohwe zvibereko zvomunda wacho.+  Asi mugore rechinomwe nyika ngaive nesabata rokuzorora zvakakwana,+ sabata rinoitirwa Jehovha. Usadyara mbeu mumunda wako, uye usachekerera munda wako wemizambiringa.  Usakohwa zvinongomera zvoga pagoho rako, uye usaunganidza mazambiringa omuzambiringa wako usina kuchekererwa. Nyika ngaive negore rimwe rokuzorora zvakakwana.  Sabata renyika yacho richava zvokudya zvenyu, zvako nezvomurandarume wako nomurandasikana wako nomunhu wako wemaricho newokune imwe nyika wauinaye, vaya vagere newe vari vatorwa,  nezvezvipfuwo zvako nezvemhuka dzomusango dziri munyika yako. Zvibereko zvayo zvose zvichava zvokudya.  “‘Zvino unofanira kuverenga masabata manomwe emakore, makore manomwe akawanziridzwa kanomwe, uye kwauri mazuva emasabata manomwe emakore anofanira kusvika makore makumi mana nemapfumbamwe nokuda kwako.  Mumwedzi wechinomwe, nomusi wechigumi womwedzi wacho,+ unofanira kuridza hwamanda iya inorira kwazvo;+ munofanira kuridza hwamanda yacho munyika yenyu yose pazuva rokuyananisa.+ 10  Mutsaure gore rechimakumi mashanu, mozivisa kusunungurwa munyika yacho kuvagari vayo vose.+ Richava Jubheri+ kwamuri, mumwe nomumwe ngaadzokere kunhaka yake uye mumwe nomumwe ngaadzokere kumhuri yake.+ 11  Gore iroro rechimakumi mashanu richava Jubheri kwamuri.+ Hamufaniri kudyara mbeu kana kukohwa zvinongomera zvoga munyika kana kuunganidza mazambiringa emizambiringa yayo isina kuchekererwa.+ 12  Nokuti iJubheri. Rinofanira kuva dzvene kwamuri. Mungadya zvinobva mumunda zvinoberekwa nenyika.+ 13  “‘Mugore iri reJubheri mumwe nomumwe ngaadzokere kunhaka yake.+ 14  Zvino kana ukatengesera mumwe wako zvinhu zvinotengeswa, kana kutenga paruoko rwomumwe wako, musaitirana zvakaipa.+ 15  Utenge kune mumwe wako maererano nokuwanda kwemakore epashure peJubheri; iye ngaakutengesere maererano nokuwanda kwemakore ezvirimwa.+ 16  Ngaawedzere mutengo wacho zvichienderana nokuwanda kwemakore acho,+ uye ngaaderedze mutengo wokutenga zvichienderana nokushomeka kwemakore acho, nokuti ari kukutengesera kuwanda kwezvirimwa. 17  Mumwe nomumwe wenyu ngaarege kuitira mumwe wake zvakaipa,+ itya Mwari wako,+ nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu.+ 18  Naizvozvo itai zvinodiwa nemirau yangu, muchengete zvandakatonga mozviita. Mukadaro muchagara munyika yacho makachengeteka.+ 19  Chokwadi, nyika yacho ichabereka zvibereko zvayo,+ uye muchadya moguta, mogara mairi makachengeteka.+ 20  “‘Asi kana mukati: “Tichadyei mugore rechinomwe zvatisingadyari mbeu kana kuti kuunganidza zvirimwa zvedu?”+ 21  ndichabva ndarayira kuti chikomborero changu chive pamuri mugore rechitanhatu, uye richabereka zvibereko zvaro zvinokwana makore matatu.+ 22  Muchadyara mbeu mugore rechisere uye muchadya zvirimwa zvekare kusvikira gore rechipfumbamwe. Muchadya zvekare kusvikira zvirimwa zvaro zvavapo. 23  “‘Naizvozvo musatengesa nyika yacho zvachose,+ nokuti nyika yacho ndeyangu.+ Nokuti imi muri vatorwa nevanobva kune imwe nyika kwandiri.+ 24  Munyika yenyu yose munofanira kubvumira kuti nyika ive nekodzero yokudzikinurwa.+ 25  “‘Kana hama yako ikava murombo uye ichifanira kutengesa zvimwe zvinhu zvayo, mudzikinuri ane ukama hwepedyo nayo ngaauye adzikinure zvakatengeswa nehama yake.+ 26  Kana munhu akashayiwa mudzikinuri, ruoko rwake rukawana pfuma, iye akawana mari yakakwana yokuzvidzikinura, 27  iye ngaaverengewo makore kubvira paakazvitengesa, adzorere munhu waakatengesera mari inenge yasara, iye adzokere kunhaka yake.+ 28  “‘Asi kana ruoko rwake rukashayiwa mari inokwana kuti amudzorere, zvaakatengesa ngazvirambe zviri muruoko rweakazvitenga kusvikira mugore reJubheri;+ uye zvinofanira kusunungurwa mugore reJubheri, uye iye anofanira kudzokera kuzvinhu zvake.+ 29  “‘Zvino kana munhu akatengesa imba iri muguta rine rusvingo, kodzero yake yokudzikinura inofanira kurambawo iripo kusvikira gore rapera, kubvira panguva yaakaitengesa; kodzero yake yokudzikinura+ inofanira kuramba iripo kwegore rose. 30  Asi kana ikasadzikinurwa gore rakakwana risati ramukwanira zvizere, imba yacho iri muguta rine rusvingo ngairambe iri pfuma yomunhu akaitenga nokusingaperi muzvizvarwa zvake zvose. Haifaniri kusunungurwa muJubheri. 31  Asi dzimba dzomumisha isina rusvingo rwakaipoteredza ngadzitorwe sechikamu chomunda wenyika yacho. Kodzero yokudzikinura+ ngairambe iripo nokuda kweimba yacho, uye inofanira kusunungurwa muJubheri.+ 32  “‘Kana ari maguta evaRevhi ane dzimba dzomumaguta avo,+ kodzero yokudzikinura ngairambe iripo nokusingagumi nokuda kwevaRevhi.+ 33  Kana pfuma yevaRevhi ikasadzikinurwa, imba inotengeswa muguta rake inofanirawo kusunungurwa mugore reJubheri;+ nokuti dzimba dzomumaguta evaRevhi ndedzavo pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 34  Uyezve, sango remafuro+ emaguta avo haringatengeswi, nokuti nderavo nokusingagumi. 35  “‘Zvino kana hama yako ikava murombo, ikashayiwa mari iwe ugere nayo,+ unofanira kuitsigirawo.+ Ngaarambe ari mupenyu pamwe chete newe somutorwa uye munhu anobva kune imwe nyika.+ 36  Usatora mubereko uye chimbadzo kwaari,+ asi unofanira kutya Mwari wako;+ uye hama yako ngairambe ichirarama pamwe chete newe. 37  Usamupa mari yako uchizoreva mubereko,+ uye usamupa zvokudya zvako nechimbadzo. 38  Ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndikupei nyika yeKenani,+ kuti ndive Mwari wenyu.+ 39  “‘Kana hama yako ikava murombo ichigara newe, yozvitengesa kwauri,+ usaishandisa somushandi mubasa rouranda.+ 40  Ngaigare newe somunhu wemaricho,+ somunhu anobva kune imwe nyika. Ngaikushandire kusvikira kugore reJubheri. 41  Zvino ngaabve zvake kwauri, iye nevanakomana vake vaainavo, adzokere kumhuri yake, uye iye anofanira kudzokera kunhaka yemadzitateguru ake.+ 42  Nokuti ivo varanda vangu vandakabudisa munyika yeIjipiti.+ Ngavarege kuzvitengesa sokutengeswa kunoitwa muranda. 43  Usamutsikirira uchimudzvinyirira,+ unofanira kutya Mwari wako.+ 44  Mungava nomurandarume nomurandasikana kubva kumarudzi akakupoteredzai, mungatenga murandarume nomurandasikana kubva kwaari. 45  Mungatengawo kuvanakomana vevanhu vanobva kune dzimwe nyika vari kugara vari vatorwa,+ nokumhuri dzavo dzamuinadzo dzavakaberekerwa munyika yenyu; uye ngavave venyu. 46  Muvasiye senhaka kuvanakomana venyu vanokuteverai kuti vavagare nhaka nokusingagumi.+ Mungavashandisa sevashandi, asi hamufaniri kutsikirira hama dzenyu, ivo vanakomana vaIsraeri, muchivadzvinyirira.+ 47  “‘Asi kana ruoko rwomutorwa kana kuti rwomunhu anobva kune imwe nyika rukapfuma, hama yako yauinayo ikava murombo, ichifanira kuzvitengesa kumutorwa kana kuti kumunhu anobva kune imwe nyika wauinaye, kana kuti kune imwe nhengo yemhuri yomutorwa, 48  pashure pokunge azvitengesa,+ acharamba aine kodzero yake yokudzikinurwa.+ Mumwe wehama dzake angamudzikinura.+ 49  Kana kuti babamudiki vake kana kuti mwanakomana wababamudiki vake vangamudzikinura, kana kuti chero hama yake yomumba,+ mumwe womumhuri make, angamudzikinura. “‘Kana kuti kana ruoko rwake rwapfuma, angazvidzikinurawo.+ 50  Zvino iye nomutengi wake ngavaverenge kubvira pagore raakazvitengesa kwaari kusvikira pagore reJubheri,+ uye mari yaakazvitengesa nayo inofanira kuenzanirana nokuwanda kwemakore acho.+ Nguva yaanogara naye inofanira kuverengwa semaverengerwo anoitwa mazuva omunhu wemaricho.+ 51  Kana pachiine makore mazhinji, ngaaripe mutengo wokudzikinurwa kwake unoenderana nemakore acho kubva pamari yaakatengwa nayo. 52  Asi kana kwangosara makore mashomanana kusvikira pagore reJubheri,+ iye anofanira kuzviverengera. Ngaaripire mutengo wokudzikinurwa kwake zvichienderana nemakore ake. 53  Ngaarambe ainaye somunhu wemaricho gore negore.+ Haangamutsikiriri achimudzvinyirira+ pamberi pako. 54  Asi kana asingagoni kuzvidzikinura nenzira idzi, anofanira kuzosunungurwa mugore reJubheri,+ iye nevanakomana vake vaainavo. 55  “‘Nokuti vanakomana vaIsraeri varanda kwandiri. Varanda vangu+ vandakabudisa munyika yeIjipiti.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.+

Mashoko Emuzasi