Revhitiko 2:1-16

2  “‘Zvino kana mweya ukauya nechinopiwa chezviyo+ kuti chive chinopiwa kuna Jehovha, chinopiwa chomunhu wacho chinofanira kuva chefurawa yakatsetseka;+ uye anofanira kudururira mafuta pachiri, oisa zvinonhuhwirira zvichena pachiri.  Anofanira kuuya nacho kuvanakomana vaAroni, ivo vapristi, uye mupristi wacho anofanira kutora tsama yake yefurawa yakatsetseka nemafuta acho pamwe chete nezvinonhuhwirira zvichena zvacho zvose; uye anofanira kuita kuti chipfungaire pamusoro peatari kuti chive chiyeuchidzo+ chacho, kuti chive chinopiwa chinopiswa nomoto chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.  Zvinosara pachinopiwa chezviyo ndezvaAroni nevanakomana vake,+ kuti chive chinhu chitsvenetsvene+ chinobva pazvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto.  “‘Kana ukauya nechinopiwa chezviyo kuti chive chinopiwa chechinhu chakabikirwa muovheni, ngachive chefurawa yakatsetseka, makeke asina kuviriswa akaita serin’i,+ akakanyiwa nemafuta kana kuti zvingwa zvitete zvisina kuviriswa+ zvakazorwa mafuta.+  “‘Kana chinopiwa chako chiri chinopiwa chezviyo chakabikirwa mugango,+ ngachive chefurawa yakatsetseka yakakanyiwa nemafuta, chisina kuviriswa.  Ngachimedurwe-medurwe kuti chive zvimedu, uye unofanira kudururira mafuta pamusoro pacho.+ Icho chinhu chinopiwa chezviyo.  “‘Kana chinopiwa chako chiri chinopiwa chezviyo chinobikirwa mupoto nemafuta mazhinji, ngachibikwe nefurawa yakatsetseka nemafuta.  Unofanira kuuya kuna Jehovha nechinopiwa chezviyo chakabikwa nezvinhu izvozvo; chinofanira kupiwa mupristi uye anofanira kuchiswededza pedyo neatari.  Mupristi anofanira kunokora zvimwe pachinopiwa chezviyo kuti chive chiyeuchidzo+ chacho uye anofanira kuita kuti chipfungaire paatari, kuti chive chinopiwa chinopiswa nomoto chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+ 10  Zvinosara pachinopiwa chezviyo ndezvaAroni nevanakomana vake, kuti chive chinhu chitsvenetsvene chezvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto.+ 11  “‘Hapana chinopiwa chezviyo chamuchauya nacho kuna Jehovha chinofanira kuitwa chinhu chine mbiriso,+ nokuti hamufaniri kumboita kuti mukanyiwa une mbiriso nouchi zvipfungaire sechinopiwa chinopisirwa Jehovha. 12  “‘Muuye nazvo kuna Jehovha sechinopiwa chezvibereko zvokutanga,+ uye hazvifaniri kuuya paatari kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka. 13  “‘Urunge nomunyu+ zvinopiwa zvose zvechinopiwa chako chezviyo; haufaniri kuita kuti munyu wesungano+ yaMwari wako ushayikwe pachinopiwa chako chezviyo. Uuye nezvinopiwa zvako zvose pamwe chete nomunyu. 14  “‘Kana uchizouya kuna Jehovha nechinopiwa chezviyo chezvibereko zvinotanga kuibva, unofanira kuuya nehura nyoro dzakakangwa nomoto, zviyo zvitsva zvakapamurwa, kuti zvive chinopiwa chezviyo chezvibereko zvako zvinotanga kuibva.+ 15  Unofanira kuisa mafuta pamusoro pacho, woisa zvinonhuhwirira zvichena pamusoro pacho. Icho chinhu chinopiwa chezviyo.+ 16  Mupristi anofanira kuita kuti chiyeuchidzo+ chacho chipfungaire, kureva zvimwe zviyo zvacho zvitsva zvakapamurwa uye mafuta, pamwe chete nezvinonhuhwirira zvacho zvose, kuti chive chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.

Mashoko Emuzasi