Revhitiko 12:1-8

12  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Kana mukadzi akabata pamuviri,+ obereka mwana mukomana, ngaave asina kuchena kwemazuva manomwe; achava asina kuchena sezvaanoita pamazuva okusachena paanenge ari kumwedzi.+  Chikanda chepamberi chomwanakomana chichadzingiswa+ pazuva rechisere.  Mukadzi achagara kwemamwe mazuva makumi matatu nematatu achinatswa paropa. Haafaniri kubata chinhu chitsvene chero chipi zvacho, uye haafaniri kupinda munzvimbo tsvene kusvikira mazuva okunatswa kwake apera.+  “‘Zvino kana akabereka mwana musikana, anofanira kuva asina kuchena kwemazuva gumi nemana, sezvaanoita kana ari kumwedzi. Achagara kwemamwe mazuva makumi matanhatu nematanhatu achinatswa paropa.  Zvino panopera mazuva okunatswa kwake nokuda kwomwanakomana kana kuti nokuda kwomwanasikana, ngaauye kusuo retende rokusanganira, kumupristi, negondohwe duku rine gore rimwe chete kuti rive chinopiwa chinopiswa,+ nehangaiwa duku kana kuti gukutiwa+ kuti rive chinopiwa chechivi.  Iye anofanira kuuya nacho pamberi paJehovha omuyananisira, uye anofanira kunatswa pakuyerera kweropa rake.+ Uyu ndiwo mutemo pamusoro paiye anobereka mwana mukomana kana kuti mwana musikana.  Asi kana asingagoni kuwana gwai, ngaatore magukutiwa maviri kana kuti hangaiwa mbiri duku,+ imwe kuti ive chinopiwa chinopiswa neimwe yacho kuti ive chinopiwa chechivi, uye mupristi ngaamuyananisire,+ uye iye achava akachena.’”

Mashoko Emuzasi