Numeri 4:1-49

4  Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti:  “Vanakomana vaKohati+ vachaverengwa pakati pevanakomana vaRevhi, maererano nemhuri dzavo muimba yemadzibaba avo,  kubvira pane vane makore makumi matatu+ zvichikwira kusvikira pane vane makore makumi mashanu,+ vose vanopinda muboka rinoita basa+ rokushanda mutende rokusanganira.  “Iri ndiro basa revanakomana vaKohati mutende rokusanganira.+ Iro chinhu chitsvenetsvene:  Vanhu vomumusasa pavanenge vachibva, Aroni nevanakomana vake vanofanira kupinda mukati, vabvise keteni rinovharidzira,+ vafukidze areka+ yechipupuriro naro.  Vanofanira kuisa chokufukidzisa chematehwe emasiri+ pamusoro payo vowarira jira rebhuruu pamusoro, vopinza matanda ayo.+  “Vanofanira kuwarira jira rebhuruu pamusoro petafura+ yechingwa chokuratidzira, uye vanofanira kuisa madhishi+ nemakapu nendiro+ nemajagi echinopiwa chinonwiwa pamusoro payo; uye chingwa+ chenguva dzose chinofanira kuramba chiri pairi.  Vanofanira kuwarira jira rakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi+ pamusoro pazvo, uye vanofanira kuifukidza nechokufukidzisa chematehwe emasiri+ vopinza matanda ayo.+  Vanofanira kutora jira rebhuruu vofukidza chigadziko chemarambi+ echokuvhenekesa nemarambi+ acho nezvokudzimisa marambi+ zvacho nemidziyo yacho yokuisira moto+ nemidziyo+ yacho yose yemafuta yavanogara vachishumira nayo. 10  Vanofanira kuchiisa icho nemidziyo yacho yose muchinhu chokufukidzisa chematehwe emasiri,+ vochiisa padanda rokutakurisa. 11  Vachawarira jira rebhuruu pamusoro peatari yendarama,+ uye vanofanira kuifukidza nechokufukidzisa chematehwe emasiri,+ vopinza matanda ayo.+ 12  Vanofanira kutora midziyo+ yose yebasa rokushumira yavanogara vachishumira nayo munzvimbo tsvene, uye vanofanira kuiisa mujira rebhuruu, voifukidza nechokufukidzisa chematehwe emasiri,+ voiisa padanda rokutakurisa. 13  “Vanofanira kubvisa madota epaatari ane mafuta,+ vowarira jira remvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka pamusoro payo. 14  Vanofanira kuisa midziyo yayo yose yavanogara vachishumira nayo pairi, midziyo yokuisira moto, maforogo nemafoshoro nendiro, midziyo yose yeatari;+ uye vanofanira kuwarira chokufukidzisa chematehwe emasiri pamusoro payo, vopinza matanda ayo.+ 15  “Zvino kana Aroni nevanakomana vake vapedza kufukidza nzvimbo tsvene+ nemidziyo yose+ yenzvimbo tsvene musasa paunenge wava kutama, vanakomana vaKohati vachauya kuti vazvitakure,+ asi havafaniri kubata+ nzvimbo tsvene kuti varege kufa. Zvinhu izvi ndiwo mutoro wevanakomana vaKohati patende rokusanganira.+ 16  “Eriyezari mwanakomana womupristi Aroni ndiye anotarisira+ mafuta+ echokuvhenekesa, rusenzi inonhuhwirira+ nechinopiwa chezviyo chenguva dzose+ nemafuta okuzodza nawo,+ ndiye anotarisira tebhenekeri yose nezvose zviri mairi, iyo nzvimbo tsvene nemidziyo yayo.” 17  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi naAroni, achiti: 18  “Musarega dzinza remhuri dzevaKohati+ richiparadzwa pakati pevaRevhi. 19  Asi vaitirei izvi kuti varambe vari vapenyu, varege kufa nokuda kwokuswedera kwavo pedyo nezvinhu zvitsvenetsvene.+ Aroni nevanakomana vake vachapinda, uye vanofanira kupa mumwe nomumwe basa rake nomutoro wake. 20  Havafaniri kupinda kuti vaone zvinhu zvitsvene kunyange kwekanguva kaduku, nokuti vakangodaro vachafa.”+ 21  Jehovha akabva ataura naMosesi, achiti: 22  “Vanakomana vaGeshoni+ vachaverengwa, ivo maererano neimba yemadzibaba avo, maererano nemhuri dzavo. 23  Unyore kubvira pane vane makore makumi matatu zvichikwira kusvikira pane vane makore makumi mashanu,+ vose vanouya kuzopinda muboka rebasa kuti vaite basa mutende rokusanganira. 24  Iri ndiro basa remhuri dzevaGeshoni rine chokuita nokushumira uye kutakura zvinhu.+ 25  Vanofanira kutakura machira ematende+ etebhenekeri netende rokusanganira,+ chokufukidzisa charo+ nechokufukidzisa chematehwe emasiri+ chiri pamusoro paro, nechinhu chinovhara+ pasuo retende rokusanganira, 26  nejira rinorembera+ rechivanze nechinhu chinovhara+ pasuo repagedhi rechivanze chakapoterera tebhenekeri neatari, netambo dzazvo dzetende nemidziyo yazvo yose yebasa, nezvinhu zvose zvinogara zvichishandiswa pabasa. Vanofanira kushanda saizvozvo. 27  Basa rose revanakomana vevaGeshoni+ rine chokuita nemitoro yavo nebasa ravo rose rinofanira kuitwa sokurayira kunoita Aroni nevanakomana vake,+ uye munofanira kuvapa mitoro yavo yose sezvavanosungirwa kuti vaite. 28  Iri ndiro basa remhuri dzevanakomana vevaGeshoni+ mutende rokusanganira, uye basa ravanosungirwa kuti vaite rinotarisirwa naItamari+ mwanakomana womupristi Aroni. 29  “Kana vari vanakomana vaMerari,+ unofanira kuvanyora maererano nemhuri dzavo muimba yemadzibaba avo. 30  Unofanira kuvanyora kubvira pane vane makore makumi matatu zvichikwira kusvikira pane vane makore makumi mashanu, vose vanopinda muboka rebasa kuti vaite basa repatende rokusanganira.+ 31  Izvi ndizvo zvavanosungirwa kuti vaite, iwo mutoro wavo,+ maererano nebasa ravo rose mutende rokusanganira: mapuranga emadziro+ etebhenekeri nembariro+ dzayo nembiru+ dzayo nezvigadziko+ zvayo, 32  nembiru+ dzakapoterera chivanze nezvigadziko+ zvadzo nehoko+ dzadzo netambo dzadzo dzetende pamwe chete nezvokushandisa zvadzo zvose nemabasa avo ose. Munofanira kuvapa zvokushandisa zvavanosungirwa kuti vatarisire, kuti uve mutoro wavo,+ maererano nemazita avo. 33  Iri ndiro basa remhuri dzevanakomana vaMerari+ maererano nebasa ravo rose mutende rokusanganira, rinotarisirwa naItamari mwanakomana womupristi Aroni.”+ 34  Zvino Mosesi naAroni nemachinda+ eungano vakanyora vanakomana vevaKohati+ maererano nemhuri dzavo uye maererano neimba yemadzibaba avo, 35  kubvira pane vaiva nemakore makumi matatu+ zvichikwira kusvikira pane vaiva nemakore makumi mashanu,+ vose vakapinda muboka rebasa mutende rokusanganira.+ 36  Vanhu vavo vakanyorwa maererano nemhuri dzavo vakasvika zviuru zviviri nemazana manomwe nemakumi mashanu.+ 37  Ava ndivo vakanyorwa+ vemhuri dzevaKohati, vose vaya vaishanda mutende rokusanganira, vakanyorwa naMosesi naAroni sezvakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi. 38  Asi vaya vakanyorwa vevanakomana vaGeshoni+ maererano nemhuri dzavo uye maererano neimba yemadzibaba avo, 39  kubvira pane vaiva nemakore makumi matatu zvichikwira kusvikira pane vaiva nemakore makumi mashanu, vose vakapinda mubasa reboka kuti vashande mutende rokusanganira,+ 40  vaya vakanyorwa pakati pavo maererano nemhuri dzavo, maererano neimba yemadzibaba avo, vakasvika zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi matatu.+ 41  Ava ndivo vakanyorwa pamhuri dzevanakomana vaGeshoni, vose vaya vaishanda mutende rokusanganira, vakanyorwa naMosesi naAroni sezvakarayirwa naJehovha.+ 42  Vaya vakanyorwa pamhuri dzevanakomana vaMerari maererano nemhuri dzavo, maererano neimba yemadzibaba avo, 43  kubvira pane vaiva nemakore makumi matatu zvichikwira kusvikira pane vaiva nemakore makumi mashanu, vose vaya vakapinda muboka rebasa kuti vashande mutende rokusanganira,+ 44  vanhu vavo vakanyorwa maererano nemhuri dzavo vakasvika zviuru zvitatu nemazana maviri.+ 45  Ava ndivo vakanyorwa pamhuri dzevanakomana vaMerari, vakanyorwa naMosesi naAroni sezvakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi.+ 46  Vose vaya vakanyorwa, vakanyorwa naMosesi naAroni nemachinda aIsraeri sevaRevhi maererano nemhuri dzavo uye maererano neimba yemadzibaba avo, 47  kubvira pane vaiva nemakore makumi matatu zvichikwira kusvikira pane vaiva nemakore makumi mashanu,+ vose vaya vaiuya kuti vaite basa rakaoma nebasa rokutakura mitoro mutende rokusanganira,+ 48  vanhu vavo vakanyorwa vakasvika zviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi masere.+ 49  Vakanyorwa sezvakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi, mumwe nomumwe maererano nebasa rake nomutoro wake; uye vakanyorwa sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+

Mashoko Emuzasi