Numeri 34:1-29

34  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Rayira vanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Muchapinda munyika yeKenani.+ Iyi ndiyo nyika ichaitwa kuti ive yenyu muchiita zvokugara nhaka,+ iyo nyika yeKenani maererano nemiganhu yayo.+  “‘Rutivi rwenyu rwokumaodzanyemba ruchava kubvira kurenje reZini kurutivi rweEdhomu,+ uye muganhu wenyu wokumaodzanyemba uchava kubvira kunogumira Gungwa roMunyu+ nechokumabvazuva.  Muganhu wenyu unofanira kuchinja kwawakananga uchibva kumaodzanyemba kwomukwidza weAkrabhimu+ woyambukira kuZini, uye uchagumira kumaodzanyemba kweKadheshi-bhaneya;+ uye unofanira kubuda uchienda kuHazari-adhari+ woyambukira kuAzmoni.  Muganhu unofanira kuchinja kwawakananga paAzmoni kuti uende kumupata une rukova weIjipiti,+ uye uchagumira kuGungwa.+  “‘Muganhu wenyu wokumavirira+ unofanira kuva Gungwa Guru nenyika yepamhenderekedzo. Uyu ndiwo uchava muganhu wenyu wokumavirira.  “‘Zvino uyu ndiwo uchava muganhu wenyu wokuchamhembe: Muchatara muganhu wenyu kubvira kuGungwa Guru kusvikira kuGomo reHori.+  Muchatara muganhu wacho kubvira kuGomo reHori kusvikira kumuganhu weHamati,+ uye muganhu wacho unofanira kugumira kuZedhadhi.+  Muganhu wacho unofanira kubuda uchienda kuZifroni, uye unofanira kugumira kuHazari-enani.+ Uyu ndiwo uchava muganhu wenyu wokuchamhembe. 10  “‘Zvino munofanira kutara muganhu wenyu kumabvazuva kubvira kuHazari-enani kusvikira kuShefamu. 11  Muganhu wacho unofanira kudzika kubva kuShefamu uchienda kuRibra nechokumabvazuva kweAini, uye muganhu wacho unofanira kudzika wonosvika panzvimbo yakatenuka yegungwa reKinereti.+ 12  Muganhu wacho unofanira kudzika kuJodhani, uye unofanira kugumira kuGungwa roMunyu.+ Iyi ndiyo ichava nyika yenyu+ maererano nemiganhu yayo iri kumativi ose.’” 13  Naizvozvo Mosesi akarayira vanakomana vaIsraeri, achiti: “Iyi ndiyo nyika yamuchakamurirana kuti ive nhaka yenyu muchishandisa mujenya,+ sezvakarayirwa naJehovha kuti ipiwe madzinza mapfumbamwe nehafu.+ 14  Nokuti dzinza revanakomana vevaRubheni maererano neimba yemadzibaba avo nedzinza revanakomana vevaGadhi maererano neimba yemadzibaba avo akatowana nhaka yawo, uye hafu yedzinza raManase yakatowana nhaka yayo.+ 15  Madzinza maviri nehafu akatowana nhaka yawo kubvira kunzvimbo yaJodhani iri pedyo neJeriko nechokumabvazuva, kunobuda zuva.”+ 16  Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 17  “Aya ndiwo mazita evarume vachakukamurirai nyika yacho kuti ive yenyu, mupristi Eriyezari+ naJoshua mwanakomana waNuni.+ 18  Utore jinda rimwe chete padzinza rimwe nerimwe kuti vakamure nyika kuti ive yenyu.+ 19  Aya ndiwo mazita evarume vacho: Kudzinza raJudha,+ Karebhi mwanakomana waJefune;+ 20  kudzinza revanakomana vaSimiyoni,+ Shemueri mwanakomana waAmihudhi; 21  kudzinza raBhenjamini,+ Eridhadhi mwanakomana waKisroni; 22  kudzinza revanakomana vaDhani,+ jinda rinonzi Bhuki mwanakomana waJogri; 23  kuvanakomana vaJosefa,+ kudzinza revanakomana vaManase,+ jinda rinonzi Hanieri mwanakomana waEfodhi; 24  kudzinza revanakomana vaEfremu,+ jinda rinonzi Kemueri mwanakomana waShiftani; 25  kudzinza revanakomana vaZebhuruni,+ jinda rinonzi Erizafani mwanakomana waPanaki; 26  kudzinza revanakomana vaIsakari,+ jinda rinonzi Paritieri mwanakomana waAzani; 27  kudzinza revanakomana vaAsheri,+ jinda rinonzi Ahihudhi mwanakomana waSheromi; 28  kudzinza revanakomana vaNaftari,+ jinda rinonzi Pedhaheri, mwanakomana waAmihudhi.” 29  Ava ndivo vaya vakarayirwa naJehovha kuti vaite kuti vanakomana vaIsraeri vave varidzi venyika munyika yeKenani.+

Mashoko Emuzasi