Numeri 27:1-23

27  Zvino vanasikana vaZerofehadhi+ mwanakomana waHeferi mwanakomana waGiriyedhi mwanakomana waMakiri mwanakomana waManase,+ wemhuri dzaManase mwanakomana waJosefa, vakaswedera pedyo. Aya ndiwo aiva mazita evanasikana vake: Mahra, Noa naHogra naMirika naTiza.+  Vakamira pamberi paMosesi nepamberi pomupristi+ Eriyezari nepamberi pemachinda neungano yose pasuo retende rokusanganira, vachiti:  “Baba vedu vakafira murenje,+ asi havana kuva pakati peungano, kureva vaya vakaungana kuti varwe naJehovha muungano yaKora,+ asi vakafira chivi chavo;+ uye havana kumbova nevanakomana.  Nei zita rababa vedu richifanira kubviswa pakati pemhuri yavo nokuti vakanga vasina mwanakomana?+ Haiwa, tipei nhaka pakati pehama dzababa vedu.”+  Mosesi akaenda nenyaya yavo pamberi paJehovha.+  Jehovha akabva ataura izvi kuna Mosesi:  “Vanasikana vaZerofehadhi vari kutaura zvakarurama. Unotofanira kuvapa nhaka pakati pehama dzababa vavo, uye unofanira kuita kuti vagare nhaka yababa vavo.+  Unofanira kutaura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Kana murume chero upi zvake akafa asina kuva nomwanakomana, munofanira kubva maita kuti nhaka yake igarwe nomwanasikana wake.  Kana asina mwanasikana, munofanira kubva mapa vakoma nevanun’una vake nhaka yake. 10  Kana asina vakoma nevanun’una, munofanira kubva mapa vakoma nevanun’una vababa vake nhaka yake. 11  Kana baba vake vasina vakoma nevanun’una, munofanira kubva mapa hama yake yomumba+ iri pedyo zvikuru naye nhaka yake, uye inofanira kuita kuti ive yayo. Unofanira kuva murau wevanakomana vaIsraeri maererano nezvakatongwa, sezvarayirwa Mosesi naJehovha.’” 12  Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Kwira mugomo iri reAbharimu,+ uone nyika yandichapa vanakomana vaIsraeri.+ 13  Kana waiona, uchabva waiswa kwakaiswa vanhu vokwako,+ sezvakaitwa mukoma wako Aroni,+ 14  nokuti makapandukira murayiro wangu murenje reZini pakapopota ungano,+ pamusoro pokunditsvenesa+ pedyo nemvura pamberi pavo. Iyi ndiyo mvura yeMeribha+ iri kuKadheshi+ murenje reZini.”+ 15  Zvino Mosesi akataura naJehovha, achiti: 16  “Jehovha Mwari wesimba roupenyu+ rezvipenyu zvenyama yemarudzi ose+ ngaagadze murume paungano+ 17  achabuda achivatungamirira uye achapinda achivatungamirira, achabuda navo uye achapinda navo,+ kuti ungano yaJehovha irege kuva semakwai asina mufudzi.”+ 18  Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Tora Joshua, mwanakomana waNuni, murume ane mafungiro akasiyana nevamwe,+ uise maoko ako pamusoro pake;+ 19  umumise pamberi pomupristi Eriyezari nepamberi peungano yose, umurayire ivo vachizviona.+ 20  Unofanira kuisa kumwe kukudzwa kwako paari,+ kuti ungano yose yevanakomana vaIsraeri imuteerere.+ 21  Iye achamira pamberi pomupristi Eriyezari, uye anofanira kumubvunzira+ nokutonga kweUrimu+ pamberi paJehovha. Vachabuda kana arayira uye vachapinda kana arayira, iye nevanakomana vose vaIsraeri vaainavo neungano yose.” 22  Zvino Mosesi akaita sezvaakanga arayirwa naJehovha. Naizvozvo akatora Joshua, akamumisa pamberi pomupristi Eriyezari+ nepamberi peungano yose, 23  akaisa maoko ake pamusoro pake akamurayira,+ sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Mosesi.+

Mashoko Emuzasi