Numeri 1:1-54

1  Zvino Jehovha akataura naMosesi murenje reSinai,+ ari mutende rokusanganira,+ pazuva rokutanga romwedzi wechipiri mugore rechipiri vabuda munyika yeIjipiti,+ akati:  “Verengai+ ungano yose yevanakomana vaIsraeri maererano nemhuri dzavo, maererano nedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, vanhurume vose, mumwe nomumwe wavo,  kubvira pamakore makumi maviri zvichikwira,+ vose vari pakati paIsraeri vanokwanisa kuenda kuhondo.+ Iwe naAroni muvanyore maererano nemauto avo.  “Munofanira kuva nevamwe varume, murume mumwe padzinza rimwe; mumwe nomumwe mukuru weimba yemadzibaba ake.+  Aya ndiwo mazita evarume vamuchamira navo: WokwaRubheni,+ Erizuri+ mwanakomana waShedheuri;  wokwaSimiyoni,+ Sherumieri+ mwanakomana waZurishadhai;  wokwaJudha,+ Nashoni+ mwanakomana waAminadhabhi;  wokwaIsakari,+ Netaneri+ mwanakomana waZuari;  wokwaZebhuruni,+ Eriyabhi+ mwanakomana waHeroni; 10  vokuvanakomana vaJosefa:+ wokwaEfremu,+ Erishama mwanakomana waAmihudhi; wokwaManase,+ Gamarieri mwanakomana waPedhazuri; 11  wokwaBhenjamini,+ Abhidhani+ mwanakomana waGidhiyonai; 12  wokwaDhani,+ Ahiezeri+ mwanakomana waAmishadhai; 13  wokwaAsheri,+ Pagieri+ mwanakomana waOkrani; 14  wokwaGadhi,+ Eriyasafi+ mwanakomana waDheueri;+ 15  wokwaNaftari,+ Ahira+ mwanakomana waEnani. 16  Ava ndivo vaya vakashevedzwa paungano, machinda+ emadzinza emadzibaba avo. Ndivo vakuru vezviuru zvaIsraeri.”+ 17  Naizvozvo Mosesi naAroni vakatora varume ava vakanga vasarudzwa nemazita. 18  Vakaunganidza ungano yose pazuva rokutanga romwedzi wechipiri, kuti vanyorese madzinza avo+ pamusoro pemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira,+ mumwe nomumwe wavo, 19  sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha; uye akavanyora+ ari murenje reSinai. 20  Zvino vanakomana vaRubheni, dangwe raIsraeri,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, mumwe nomumwe wavo, vanhurume vose vaibvira pamakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 21  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raRubheni, vakasvika zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana mashanu.+ 22  Vokuvanakomana vaSimiyoni,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo mudzimba dzemadzibaba avo, vanhu vake vakanyorwa maererano nemazita avo, mumwe nomumwe wavo, vanhurume vose vaibvira pamakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 23  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raSimiyoni vaiva zviuru makumi mashanu nezvipfumbamwe nemazana matatu.+ 24  Vokuvanakomana vaGadhi,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 25  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raGadhi+ vaiva zviuru makumi mana nezvishanu nemazana matanhatu nemakumi mashanu.+ 26  Vokuvanakomana vaJudha,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 27  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raJudha vaiva zviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu.+ 28  Vokuvanakomana vaIsakari,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 29  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raIsakari vaiva zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mana.+ 30  Vokuvanakomana vaZebhuruni,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 31  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raZebhuruni vaiva zviuru makumi mashanu nezvinomwe nemazana mana.+ 32  Vokuvanakomana vaJosefa: vokuvanakomana vaEfremu,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 33  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raEfremu+ vaiva zviuru makumi mana nemazana mashanu.+ 34  Vokuvanakomana vaManase,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 35  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raManase vaiva zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri.+ 36  Vokuvanakomana vaBhenjamini,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 37  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raBhenjamini vaiva zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mana.+ 38  Vokuvanakomana vaDhani,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 39  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raDhani vaiva zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana manomwe.+ 40  Vokuvanakomana vaAsheri,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo dzedzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 41  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raAsheri vaiva zviuru makumi mana nechimwe chete nemazana mashanu.+ 42  Vokuvanakomana vaNaftari,+ mukutevedzana kwokuberekwa kwavo maererano nemhuri dzavo mudzimba dzemadzibaba avo, maererano nokuverengwa kwemazita avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo, 43  vanhu vavo vakanyorwa vedzinza raNaftari vaiva zviuru makumi mashanu nezvitatu nemazana mana.+ 44  Ava ndivo vaya vakanyorwa, vakanyorwa naMosesi naAroni nemachinda aIsraeri, varume gumi nevaviri. Mumwe nomumwe wavo aimiririra imba yemadzibaba ake. 45  Vanhu vose vakanyorwa vevanakomana vaIsraeri maererano nedzimba dzemadzibaba avo, kubvira pane vaiva nemakore makumi maviri zvichikwira, vose vaikwanisa kuenda kuhondo pakati paIsraeri, vakasvika, 46  chokwadi, vanhu vose vakanyorwa vakasvika zviuru mazana matanhatu nezvitatu nemazana mashanu nemakumi mashanu.+ 47  Asi vaRevhi,+ maererano nedzinza remadzibaba avo havana kunyorwa pakati pavo.+ 48  Naizvozvo Jehovha akataura naMosesi, achiti: 49  “Asi usanyora dzinza raRevhi, usaverenga kuti vangani pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 50  Iwe gadza vaRevhi kuti vatarisire tebhenekeri yeChipupuriro+ nemidziyo yayo yose nezvinhu zvayo zvose.+ Ndivo vachatakura tebhenekeri nemidziyo yayo yose,+ uye ndivo vachashumira+ pairi; uye vanofanira kudzika musasa vakakomba tebhenekeri.+ 51  Nguva dzose kana tebhenekeri yava kubva panzvimbo, vaRevhi vanofanira kuiputsa;+ uye panonodzikwa tebhenekeri, vaRevhi vanofanira kuimisa; uye mumwe munhuwo zvake anoswedera pedyo anofanira kuurayiwa.+ 52  “Zvino vanakomana vaIsraeri vanofanira kudzika musasa, mumwe nomumwe maererano nomusasa wake, uye murume mumwe nomumwe maererano neboka rake remadzinza matatu,+ maererano nemauto avo. 53  VaRevhi vanofanira kudzika musasa vakakomba tebhenekeri yeChipupuriro, kuti ungano yevanakomana vaIsraeri irege kutsamwirwa;+ uye vaRevhi vanofanira kuita basa rinoda kuitwa patebhenekeri yeChipupuriro.”+ 54  Zvino vanakomana vaIsraeri vakaita maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. Vakaita izvozvo chaizvo.+

Mashoko Emuzasi