Nehemiya 9:1-38

9  Zvino pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi uyu,+ vanakomana vaIsraeri vakaungana vachitsanya+ vakapfeka masaga+ uye vaine guruva.+  Vana vaIsraeri vakazvitsaura+ pane vokune dzimwe nyika vose,+ vakamira, vakareurura+ zvivi zvavo+ nokukanganisa kwemadzibaba avo.+  Vakabva vasimuka munzvimbo yavo,+ vakaverenga bhuku romutemo+ waJehovha Mwari wavo zvinonzwika kwechikamu chimwe chete pazvikamu zvina+ zvezuva racho; uye chimwe chikamu pazvikamu zvina vaireurura+ nokukotamira Jehovha Mwari wavo.+  Zvino Jeshua naBhani, Kadmieri, Shebhaniya, Bhuni, Sherebhiya,+ Bhani naKenanai vakakwira pachikuva+ chevaRevhi, vakashevedzera nenzwi guru+ kuna Jehovha Mwari wavo.  VaRevhi, Jeshua naKadmieri, Bhani, Hashabneya, Sherebhiya, Hodhiya, Shebhaniya naPetahiya vakati: “Simukai, rumbidzai+ Jehovha Mwari wenyu narini kusvikira narini.+ Ngavarumbidze zita renyu rinokudzwa,+ rinokudzwa kupfuura kukomborera kwose nokurumbidza.  “Ndimi Jehovha moga;+ ndimi makaita matenga,+ iko kumatengatenga, neuto razvo rose,+ nyika+ nezvose zviri mairi,+ makungwa+ nezvose zviri maari;+ uye muri kuzvichengetedza zvose zviri zvipenyu; uye uto+ rokumatenga riri kukukotamirai.  Ndimi Jehovha Mwari wechokwadi, makasarudza Abramu,+ mukamubudisa muUri yevaKadheya,+ mukamutumidza kuti Abrahamu.+  Makawana mwoyo wake wakatendeka pamberi penyu;+ naizvozvo makaita sungano+ naye kuti mumupe nyika yevaKenani, vaHiti, vaAmori nevaPerizi nevaJebhusi nevaGigashi, kuti muipe vana vake;+ uye makaita zvamakataura, nokuti makarurama.+  “Naizvozvo makaona+ kutambudzika kwemadzitateguru edu muIjipiti, mukanzwa+ kuchema kwawo paGungwa Dzvuku. 10  Makabva maitira Farao nevashandi vake vose nevanhu vose vomunyika yake zviratidzo nezvishamiso,+ nokuti maiziva kuti vaizvikudza+ pamberi pavo; uye makazviitira zita+ sezvazvakaita nhasi. 11  Makakamura gungwa+ pamberi pavo, zvokuti vakayambuka nepakati pegungwa nepanyika yakaoma;+ uye makakanda vaivatevera munzvimbo dzakadzika,+ sedombo+ mumvura ine simba.+ 12  Makavatungamirira neshongwe yegore masikati,+ uye neshongwe yomoto usiku,+ kuti muvavhenekere+ nzira yavaifanira kufamba nayo. 13  Makaburukira paGomo reSinai+ mukataura navo muri kudenga,+ mukabva mavapa zvamakatonga+ zvakarurama nemitemo yechokwadi,+ mirau yakanaka+ nemirayiro.+ 14  Makavazivisa sabata renyu dzvene,+ mukavarayira mirayiro nemirau nomutemo muchishandisa mushumiri wenyu Mosesi.+ 15  Makavapa chingwa chakabva kudenga kuti nzara yavo ipere,+ mukavabudisira mvura paibwe kuti nyota yavo ipere,+ uye makati vapinde+ munyika vaiite yavo iyo yamakanga masimudzira ruoko rwenyu muchipikira kuvapa.+ 16  “Ivo, iwo madzitateguru edu, vakazvikudza,+ vakaomesa mitsipa yavo,+ uye havana kuteerera mirayiro yenyu. 17  Naizvozvo vakaramba kuteerera,+ uye havana kuyeuka+ mabasa enyu anoshamisa amakavaitira, asi vakaomesa mitsipa yavo,+ vakagadza mukuru+ kuti vadzokere kuuranda hwavo muIjipiti. Asi imi muri Mwari anokanganwira,+ ane nyasha+ neane ngoni,+ anononoka kutsamwa+ uye azere+ nomutsa worudo, uye hamuna kuvasiya.+ 18  Chokwadi, pavakanga vazvigadzirira mufananidzo wemhuru wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa+ vakatanga kuti, ‘Uyu ndiye Mwari wako akakubudisa muIjipiti,’+ uye vakaita zvinhu zvikuru zvokusaremekedza, 19  imi, iyemi, nengoni dzenyu huru hamuna kuvasiya+ murenje. Shongwe yegore haina kubva pamusoro pavo masikati kuti ivatungamirire munzira,+ uyewo shongwe yomoto usiku kuti ivavhenekere nzira yavaifanira kufamba nayo.+ 20  Makapa mudzimu+ wenyu wakanaka kuti muvaite vakangwara, hamuna kunyima miromo yavo mana yenyu,+ uye makavapa mvura kuitira nyota yavo.+ 21  Kwemakore makumi mana+ makavagovera zvokudya murenje. Hapana chavakashaya.+ Nguo dzavo hadzina kusakara,+ netsoka dzavo hadzina kuzvimba.+ 22  “Makavapa umambo+ nemarudzi, nokuvaganhurira-ganhurira;+ zvokuti vakaita kuti nyika yaSihoni+ ive yavo, iyo nyika yamambo weHeshbhoni,+ nenyika yaOgi+ mambo weBhashani.+ 23  Makaita kuti vanakomana vavo vawande senyeredzi dzokumatenga.+ Makabva mavaunza munyika+ yamakanga mapikira madzitateguru+ avo kuti vapinde vaiite yavo. 24  Naizvozvo vanakomana+ vavo vakapinda, vakaita kuti nyika yacho ive yavo,+ mukakunda+ vagari vomunyika yacho pamberi pavo, ivo vaKenani,+ mukavaisa muruoko rwavo, iwo madzimambo avo+ maererano nemarudzi enyika yacho,+ kuti vavaitire sezvavaida.+ 25  Vakatora maguta akavakirirwa+ nenyika yakaorera,+ vakaita kuti dzimba dzakazara nezvinhu zvose zvakanaka dzive dzavo,+ migodhi yemvura yakacherwa,+ minda yemizambiringa neminda yemiorivhi+ nemiti yezvokudya mizhinji, vakatanga kudya, vakaguta,+ vakakora,+ vakafara nokuda kwokunaka kwenyu kukuru.+ 26  “Asi havana kuteerera,+ vakakupandukirai+ vakaramba vachirasira mutemo wenyu shure kwavo,+ vakauraya vaprofita venyu,+ avo vakavapupurira kuti vavadzose kwamuri;+ uye vakaita mabasa okusaremekedza zvikuru.+ 27  Nokuda kwaizvozvi makavaisa muruoko rwevavengi vavo,+ avo vakaramba vachivatambudza;+ asi munguva yokutambudzika kwavo vaichema kwamuri,+ imi maivanzwa muri kumatenga chaiko;+ uye maererano nengoni dzenyu zhinji+ maivapa vaponesi+ vaivaponesa paruoko rwevavengi vavo.+ 28  “Asi pavainge vangozorora, vaibva vaitazve zvakaipa pamberi penyu,+ uye maivasiya muruoko rwevavengi vavo, avo vaivatsika-tsika.+ Vaibva vadzoka voshevedzera kwamuri kuti vabatsirwe,+ uye imi maivanzwa muri kumatenga chaiko+ movanunura mavanunurazve,+ maererano nengoni dzenyu zhinji. 29  Kunyange maivapupurira+ kuti muvadzose kumutemo wenyu,+ ivo vakatozvikudza+ vakasateerera mirayiro yenyu; uye vakatadzira+ zvamakatonga,+ izvo zvinoti, kana munhu achizviita, zvinomuraramisawo.+ Vakaramba vakasindimara,+ vakaomesa mitsipa yavo,+ uye havana kuteerera.+ 30  Asi makavanzwira tsitsi kwemakore mazhinji,+ mukaramba muchivapupurira+ nomudzimu wenyu muchishandisa vaprofita venyu, asi havana kuteerera.+ Makazovaisa muruoko rwemarudzi enyika dzacho.+ 31  Asi nengoni dzenyu zhinji hamuna kuvaparadza+ kana kuvasiya;+ nokuti muri Mwari ane nyasha+ uye ane ngoni.+ 32  “Zvino, haiwa Mwari wedu, Mwari mukuru,+ ane simba+ neanotyisa,+ anochengeta sungano+ nokuva nomutsa worudo,+ musarega kutambudzika kwose kwakatiwana,+ isu nemadzimambo+ edu nemachinda+ edu nevapristi+ vedu nevaprofita+ vedu nemadzitateguru+ edu nevanhu venyu vose kubvira pamazuva emadzimambo eAsiriya kusvikira nhasi,+ kuchioneka sokuduku pamberi penyu.+ 33  Makarurama+ pazvose zvauya patiri, nokuti makaita nokutendeka,+ asi isu tisu takaita zvakaipa.+ 34  Kana ari madzimambo edu, machinda edu, vapristi vedu nemadzitateguru edu,+ havana kuchengeta mutemo wenyu,+ kana kuteerera mirayiro yenyu+ kana zvipupuriro zvenyu zvamakavapupurira+ nazvo. 35  Ivo—muumambo+ hwavo nepakati pezvinhu zvenyu zvakanaka zvizhinji+ zvamakavapa, munyika yakafara, yakaorera+ yamakavawanisa, havana kukushumirai+ uye havana kutendeuka pamabasa avo akaipa.+ 36  Tarirai! Nhasi tiri varanda;+ uye kana iri nyika yamakapa madzitateguru edu kuti vadye zvibereko zvayo nezvinhu zvayo zvakanaka, tarirai! tiri varanda pairi,+ 37  uye zvibereko zvayo zviri kuwandira+ madzimambo+ amakaisa patiri nokuda kwezvivi+ zvedu, uye ari kutonga miviri yedu nezvipfuwo zvedu, maererano nezvaanoda, uye tiri kutambudzika kwazvo.+ 38  “Naizvozvo nokuda kweizvi zvose tiri kuita chibvumirano+ chakavimbika, chakanyorwa uye chakasimbiswa nechisimbiso+ chemachinda edu, vaRevhi vedu nevapristi vedu.”+

Mashoko Emuzasi