Nehemiya 6:1-19

6  Zvino Sanibharati+ naTobhiya+ naGeshemu+ muArabhiya+ nevamwe vavengi vedu vose pavakangoudzwa kuti ndakanga ndavakazve rusvingo+ uye pakanga pasina pakaputsika pakanga pasara (kunyange zvazvo kusvikira panguva iyoyo ndakanga ndisati ndamisa masuo+ acho pamagedhi),+  Sanibharati naGeshemu vakabva vandishevedza, vachiti: “Chiuya, ngatiranganei tisangane+ mumisha iri mubani reOno.”+ Asi ivo vakanga vachironga kundikuvadza.+  Naizvozvo ndakatuma nhume kwavari,+ ndichiti: “Basa randiri kuita iguru,+ uye handikwanisi kuburukira ikoko. Basa ringamirirei ini ndichirirega ndichiburukira kwamuri?”+  Zvisinei, vakanditumira shoko rakafanana kanokwana kana, asi ndakaramba ndichivapindura neshoko rakafanana.  Sanibharati+ akazotuma mushandi wake kwandiri neshoko rakafanana kechishanu, aine tsamba yakavhurika muruoko rwake.  Mairi makanga makanyorwa kuti: “Zvanzwika pakati pemarudzi, naGeshemu+ ari kuzvitaura, kuti iwe nevaJudha muri kuronga kupanduka.+ Ndokusaka uri kuvaka rusvingo; uye uri kuva mambo wavo,+ maererano nemashoko aya.  Kunotova nevaprofita vawakagadza kuti vashevedzere nezvako muJerusarema mose, vachiti, ‘MuJudha muna mambo!’ Zvino zvinhu zvakadai zvichaudzwa mambo. Naizvozvo chiuya zvino, uye ngatitaurirane.”+  Zvisinei, ndakamutumira shoko, ndichiti: “Zvinhu zvakadai zvauri kutaura hazvina kumboitwa,+ asi uri kungozvifunga zvako mumwoyo mako.”+  Nokuti vose zvavo vakanga vachiedza kutityisidzira, vachiti: “Maoko avo+ achashaya simba pabasa racho zvokuti harizoitwi.” Asi zvino simbisai maoko angu.+ 10  Zvino ndakapinda mumba maShemaya mwanakomana waDheraya mwanakomana waMehetabheri paakanga akazvivharira.+ Akatanga kuti: “Ngatiranganei kusangana+ mumba maMwari wechokwadi, mukati metemberi,+ uye ngativhare masuo etemberi; nokuti vari kuuya kuzokuuraya, vari kuuya kuzokuuraya usiku.”+ 11  Asi ndakati: “Munhu akaita seni angatiza here?+ Ndiani aripo akaita seni angapinda mutemberi akararama?+ Handisi kuzopinda!” 12  Naizvozvo ndakaongorora, uye tarira akanga asiri Mwari+ akanga amutuma, asi akanga andiprofitira+ nokuti Tobhiya naSanibharati+ pachavo vakanga vamubhadhara.+ 13  Nokuda kweizvi akanga abhadharwa+ kuti nditye+ ndiite saizvozvo, nditadze+ uye zvive kwavari mukurumbira wakaipa,+ kuti vandizvidze.+ 14  Haiwa Mwari wangu,+ yeukai Tobhiya+ naSanibharati, maererano nemabasa aya omumwe nomumwe, uyewo Noadhiya muprofitakadzi+ nevamwe vaprofita vose vairamba vachiedza kundityisidzira. 15  Rusvingo+ rwakazopera pazuva rechimakumi maviri nemashanu raEruri, mumazuva makumi mashanu nemaviri. 16  Zvino vavengi vedu vose+ pavakangozvinzwa nemamwe marudzi ose akanga akatipoteredza paakangozviona, vakanyara kwazvo, vakaziva kuti basa iri rakanga raitwa naMwari wedu.+ 17  Nemazuva iwayowo vanokudzwa+ vaJudha vakanga vachiwanza tsamba dzavo dzaienda kuna Tobhiya+ nedzaTobhiya dzaiuya kwavari. 18  Nokuti vakawanda vaiva muJudha vakanga vakapika kwaari, nokuti akanga ari mukuwasha waShekaniya mwanakomana waAraa;+ uye Jehohanani mwanakomana wake akanga atora mwanasikana waMeshuramu+ mwanakomana waBherekiya. 19  Uyewo, vairamba vachitaura zvinhu zvakanaka nezvake pamberi pangu.+ Vairamba vachiendesa mashoko angu kwaari. Kwaiva netsamba dzakatumirwa naTobhiya kuti andityisidzire.+

Mashoko Emuzasi