Nahumi 1:1-15

1  Chirevo pamusoro peNinivhi:+ Bhuku rezvakaratidzwa Nahumi muErikoshi:  Jehovha ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara+ uye anotsiva; Jehovha anotsiva+ uye ane hasha.+ Jehovha anotsiva mhandu dzake,+ uye akagumbukira vavengi vake.+  Jehovha anononoka kutsamwa,+ ane simba guru,+ uye Jehovha haazomboregi kuranga.+ Nzira yake iri mumhepo inoparadza uye mudutu, gore gobvu ndiro guruva rinopfumburwa netsoka dzake.+  Anotuka gungwa+ uye anoriomesa; uye anoomesa nzizi dzose.+ Bhashani neKameri zvaoma,+ uye ruva reRebhanoni raoma.  Makomo azununguka nokuda kwake, uye zvikomo zvakanyunguduka.+ Nyika ichasimuka nokuda kwechiso chake; pamwe chete nenyika inobereka zvibereko, navose vanogara mairi.+  Ndiani angamira pamberi pokutsamwa kwake?+ Ndiani angasimuka kuti arwise hasha dzake huru?+ Hasha dzake dzichadururwa somoto,+ uye matombo achawira pasi nokuda kwake.  Jehovha akanaka,+ inhare+ muzuva rokutambudzika.+ Anoziva vaya vanopotera kwaari.+  Achaparadza chose nzvimbo yeguta racho nemafashamo ari kupfuura,+ uye rima richatevera vavengi vake.+  Chii chamuchafunga kuti murwisane naJehovha?+ Iye ari kuparadza chose. Kutambudzika hakuzomukizve kechipiri.+ 10  Kunyange zvazvo vari kurukana seminzwa+ uye vakadhakwa sokunge kuti nedoro ravo regorosi,+ vachaparadzwa semashanga akanyatsooma.+ 11  Mauri muchabuda munhu anofungira Jehovha zvakaipa,+ achironga zvisina zvazvinobatsira.+ 12  Zvanzi naJehovha: “Kunyange zvazvo vakanga vakakwana uye paiva nevazhinji vakanga vakaita saizvozvo, vachatemerwa pasi vakaita saizvozvo;+ uye mumwe munhu achapfuura. Ndichakutambudza, zvokuti handizokutambudzizve.+ 13  Zvino ndichatyora danda rake raanotakurisa zvinhu riri pauri,+ uye ndichadimbura nepakati zvokusungisa zviri pauri.+ 14  Jehovha akarayira pamusoro pako kuti, ‘Hapana chinhu chine chokuita nezita rako chichadyarwazve.+ Ndichaparadza mufananidzo wakavezwa nomufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa+ muimba yavanamwari vako. Ndichakugadzirira guva,+ nokuti hapana zvawanga uchibatsira.’ 15  “Tarirai! Pamusoro pemakomo pane tsoka dzaiye ari kuuya nemashoko akanaka, iye ari kuzivisa rugare.+ Haiwa iwe Judha, ita mitambo yako.+ Ita zvawakapika;+ nokuti hapana munhu pasina achazopfuurazve nomauri.+ Iye achaparadzwa chose.”+

Mashoko Emuzasi