Muparidzi 5:1-20

5  Chenjerera tsoka dzako+ pose paunoenda kuimba yaMwari wechokwadi; swedera pedyo kuti unzwe,+ panzvimbo pokupa chibayiro sezvinoita mapenzi,+ nokuti haazivi kuti ari kuita zvakaipa.+  Usakurumidza kutaura nomuromo wako; uye mwoyo wako+ ngaurege kuchimbidza kubudisa shoko pamberi paMwari wechokwadi.+ Nokuti Mwari wechokwadi ari kumatenga+ asi iwe uri panyika. Ndokusaka mashoko ako achifanira kuva mashoma.+  Nokuti kurota kunovapo nokuda kwemabasa mazhinji,+ uye kutaura kwebenzi kunovapo nokuda kwemashoko mazhinji.+  Pose paunopika mhiko kuna Mwari, usanonoka kuiripa,+ nokuti haafariri mapenzi.+ Ripa zvaunopika.+  Zviri nani kuti urege kupika+ pane kuti upike asi usingaripi.+  Usabvumira muromo wako kuti utadzise nyama yako,+ uyewo usati pamberi pengirozi+ kwaiva kukanganisa.+ Nei Mwari wechokwadi achifanira kutsamwira inzwi rako oparadza basa remaoko ako?+  Nokuti mabasa mazhinji anoita kuti pave nokurota,+ uye zvinhu zvisina zvazvinobatsira nemashoko mazhinji. Asi itya Mwari wechokwadi.+  Kana ukaona murombo achidzvinyirirwa uye kururamisira+ nokururama zvichibviswa mudunhu nechisimba, usashamiswa nazvo,+ nokuti uya ari pamusorosoro pouya ari pamusoro pevamwe+ akatarira,+ uye pane vaya vari pamusoro pavo.  Uyewo, vose vanobatsirwa nezvinowanikwa panyika;+ namambo anotoshandirwawo mumunda.+ 10  Munhu anoda sirivha haazogutswi nesirivha, uyewo munhu anoda pfuma haazogutswi nemari inowanikwa.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira.+ 11  Zvinhu zvakanaka pazvinova zvizhinji, vanozvidya vanovawo vazhinji.+ Muridzi wazvo achabatsirwa nei, kunze kwokungozvitarira nemaziso ake?+ 12  Hope+ dzomunhu anoshanda dzakanaka, pasinei nokuti anodya zvishoma here kana kuti zvizhinji; asi zvinhu zvizhinji zvomupfumi hazvimubvumiri kurara. 13  Pane dambudziko guru randakaona pasi pezuva: pfuma inochengeterwa muridzi wayo, ichimuunzira dambudziko.+ 14  Pfuma iyoyo yakaparara+ nokuda kwebasa rinotambudza, uye akabereka mwanakomana muruoko rwake musina kana chinhu.+ 15  Sokubuda kwakaita munhu mudumbu raamai vake, munhu achaendazve asina kupfeka,+ sokubuda kwaakaita; uye hapana kana chaanogona kutakura+ nokuda kwebasa rake rakaoma, chaangaenda nacho chiri muruoko rwake. 16  Izviwo idambudziko guru: sokungouya kwakaita munhu, ndiwo maendero aachaita; uye zvinobatsirei munhu anoramba achishandira mhepo zvakaoma?+ 17  Uyewo, mazuva ake ose anodyira murima, achitambudzika kwazvo,+ achirwara uye achitsamwa. 18  Tarirai! Chinhu chakanakisisa chandakaona, chakanaka, ndechokuti munhu adye uye anwe, afadzwe nezvinhu zvakanaka pabasa rake rose rakaoma+ raanoshanda nesimba pasi pezuva, kwemazuva ose oupenyu hwake aakapiwa naMwari wechokwadi, nokuti iwoyo ndiwo mugove wake. 19  Uyewo munhu wose akapiwa pfuma nezvinhu zvenyama naMwari,+ akamupawo simba rokuzvidya+ nokutora mugove wake nokufarira basa rake rakaoma.+ Ichi chipo chaMwari.+ 20  Nokuti haazoyeuki mazuva oupenyu hwake kazhinji, nokuti Mwari wechokwadi ari kumubatikanisa nokufara kwomwoyo wake.+

Mashoko Emuzasi