Muparidzi 11:1-10

11  Kanda zvokudya zvako+ pamusoro pemvura,+ nokuti kwapera mazuva mazhinji uchazviwanazve.+  Ipa mugove vanhu vanomwe, kana kuti kunyange vasere,+ nokuti hauzivi dambudziko richaitika panyika.+  Kana makore azara mvura, anodurura mvura zhinji panyika;+ uye kana muti ukawira kumaodzanyemba kana kuti kuchamhembe, muti+ wacho uchava panzvimbo yaunenge wawira.  Munhu anotarira mhepo haazodyari mbeu; uye uya anotarira makore haazokohwi.+  Sezvausingazivi kufamba kunoita mudzimu mumapfupa ari mudumbu raiye ane pamuviri,+ saizvozvowo hauzivi basa raMwari wechokwadi, anoita zvinhu zvose.+  Dyara mbeu yako mangwanani uye usarega ruoko rwako ruchizorora kusvikira manheru;+ nokuti hauzivi kuti zvichabudirira kupi,+ kuno here kana kuti uko, uye kana zvose zvazvo zvichava zvakanaka.  Chiedza chinotapirawo, uye zvakanaka kuti maziso aone zuva;+  nokuti kana munhu akararama kwemakore mazhinji, ngaafare maari ose.+ Ngaayeuke mazuva erima,+ kunyange angave mazhinji; zuva rimwe nerimwe rinouya harina zvarinobatsira.+  Fara+ hako, iwe jaya, uchiri muduku, uye mwoyo wako ngaukuitire zvakanaka mumazuva oujaya hwako, uye famba munzira dzomwoyo wako nomuzvinhu zvinoonekwa nemaziso ako.+ Asi ziva kuti Mwari wechokwadi achakutongera zvinhu zvose izvi.+ 10  Naizvozvo bvisa zvinonetsa pamwoyo wako, udzivise dambudziko panyama yako;+ nokuti uduku noupwere hazvina zvazvinobatsira.+

Mashoko Emuzasi