Mika 6:1-16

6  Ndapota, inzwai zviri kutaurwa naJehovha.+ Simukai, taurai mhosva yenyu kumakomo, zvikomo ngazvinzwe inzwi renyu.+  Haiwa imi makomo nemi zvinhu zvinogara kwenguva refu, imi nheyo dzenyika;+ inzwai mhosva ina Jehovha, nokuti Jehovha ane mhosva yaari kupa vanhu vake, uye achaitirana nharo naIsraeri:+  “Haiwa imi vanhu vangu,+ ndakaitei kwamuri? Ndakakunetesai sei?+ Ndipupurirei.+  Nokuti ndakakubudisai munyika yeIjipiti,+ uye ndakakudzikinurai muimba yevaranda;+ uye ndakatuma Mosesi, Aroni naMiriyemu+ pamberi penyu.  Ndapota, haiwa imi vanhu vangu, yeukai+ zvakarongwa naBharaki mambo weMoabhi,+ nezvaakapindurwa naBharami mwanakomana waBheori.+ Zvakaitika kubvira kuShitimu+ kusvikira kuGirigari,+ kuti mabasa akarurama aJehovha azivikanwe.”+  Ndichauya pamberi paJehovha nechii?+ Ndichakotamira+ Mwari ari kumusoro nechii? Ndichauya pamberi pake nezvibayiro zvinopiswa zvakakwana,+ nemhuru dzine gore rimwe chete here?  Ko Jehovha angafadzwa nemakondohwe ane zviuru, nehova dzemafuta dzine makumi ezviuru here?+ Ndingapa mwanakomana wangu wedangwe nokuda kwokumukira kwangu, icho chibereko chedumbu rangu nokuda kwechivi chomweya wangu here?+  Haiwa iwe munhu wepanyika, iye akakuudza kuti zvakanaka ndezvipi.+ Jehovha anodei kwauri kunze kwokuti ururamisire,+ ude mutsa+ uye uve nomwero+ pakufamba naMwari wako?+  Inzwi raJehovha rinoshevedzera+ kuguta, uye munhu ane uchenjeri hunobatsira achatya zita renyu.+ Haiwa imi vanhu, inzwai shamhu naiye akaisarudza.+ 10  Muimba yomunhu akaipa muchine pfuma yezvakaipa+ nechiyero cheefa chakatapudzwa chinonyangadza here? 11  Ndingava akachena ini ndiine chikero chakaipa nehomwe yezviyereso zvematombo zvinonyengera here?+ 12  Nokuti vapfumi varo vazara nechisimba, vagari varo vakataura nhema,+ uye rurimi rwavo runonyengera mumuromo wavo.+ 13  “Iniwo, ndichakurwarisa nokukurova;+ uchaitwa dongo, nokuda kwezvivi zvako.+ 14  Iwe uchadya, asi haungaguti, uye hauzovi nechinhu mudumbu mako.+ Uchabvisa zvinhu, asi hauzoendi nazvo zvakachengeteka; uye chero zvauchaenda nazvo zvakachengeteka, ndichaita kuti zviparadzwe nebakatwa.+ 15  Iwe uchadyara mbeu, asi hauzokohwi. Iwe uchatsika-tsika maorivhi, asi hauzozori mafuta acho; uchatsika-tsikawo waini inotapira, asi hauzonwi waini yacho.+ 16  Mirau yaOmri+ nebasa rose reimba yaAhabhi zvinochengetwa,+ uye imi munofamba maererano nemazano avo;+ kuti iwe ndikuite chinhu chinokatyamadza uye vagari varo ndivaite chinhu chinoridzirwa muridzo;+ imi muchazvidzwa nemarudzi.”+

Mashoko Emuzasi