Mateu 6:1-34

6  “Chenjerai kuti murege kuita zvakarurama+ pamberi pevanhu kuti muonekwe navo; kana mukadaro hamuzowani mubayiro kuna Baba venyu vari kumatenga.  Nokudaro paunopa varombo zvipo uchivanzwira ngoni,+ usaridza bhosvo+ pamberi pako, sezvinoita vanyengeri mumasinagogi nomumigwagwa, kuti vakudzwe nevanhu. Chokwadi ndinoti kwamuri, Ivo vari kuwana mubayiro wavo wakakwana.  Asi iwe, paunopa varombo zvipo uchivanzwira ngoni, usaita kuti ruoko rwako rworuboshwe ruzive zviri kuitwa norudyi rwako,  kuti zvipo zvako zvaunopa varombo uchivanzwira ngoni zvive pakavanda; ipapo Baba vako vari kuona vari pakavanda vachakuripa.+  “Uyewo, pamunonyengetera, musava sevanyengeri; nokuti ivo vanoda kunyengetera vakamira+ mumasinagogi nepamharadzano dzenzira dzakafara kuti vaonekwe nevanhu.+ Chokwadi ndinoti kwamuri, Ivo vari kuwana mubayiro wavo wakakwana.  Zvisinei, iwe paunonyengetera, pinda muimba yako+ uye, kana wavhara suo rako, nyengetera kuna Baba vako vari pakavanda;+ ipapo Baba vako vanoona vari pakavanda vachakuripa.  Asi paunenge uchinyengetera, usadzokorora-dzokorora zvinhu zvakafanana,+ sezvinoita vanhu vemamwe marudzi, nokuti vanofunga kuti vachanzwiwa nokuda kwokushandisa kwavo mashoko mazhinji.  Naizvozvo, musazvifananidza navo, nokuti Mwari Baba venyu vanoziva kuti zvinhu zvipi zvamunoda+ musati mambovakumbira.  “Saka, munofanira kunyengetera seizvi:+ “‘Baba vedu vari kumatenga, zita renyu+ ngaritsveneswe.+ 10  Umambo hwenyu+ ngahuuye. Kuda kwenyu+ ngakuitwe panyika,+ sezvakunoitwa kudenga. 11  Tipei nhasi zvokudya zvedu zvanhasi;+ 12  uye tikanganwirei zvivi* zvedu, sezvatakanganwirawo vakatitadzira.+ 13  Musatipinza mumuedzo,+ asi tinunurei pane akaipa.’+ 14  “Nokuti kana muchikanganwira vanhu kudarika kwavo, Baba venyu vokudenga vachakukanganwiraiwo;+ 15  asi kana musingakanganwiri vanhu kudarika kwavo, Baba venyu havangakanganwiriwo kudarika kwenyu.+ 16  “Pamunenge muchitsanya,+ regai kuva nechiso chakasuruvara sevanyengeri, nokuti ivo vanoshatisa zviso zvavo kuti vaonekwe nevanhu kuti vari kutsanya.+ Chokwadi ndinoti kwamuri, Ivo vari kuwana mubayiro wavo wakakwana. 17  Asi iwe, paunenge uchitsanya, zora musoro wako mafuta ugeze chiso chako,+ 18  kuti urege kuonekwa nevanhu kuti uri kutsanya, asi naBaba vako vari pakavanda;+ ipapo Baba vako vanoona vari pakavanda vachakuripa. 19  “Regai kuzviunganidzira pfuma+ panyika, pane chitemamachira nengura zvinodya, uye pane mbavha dzinopaza dzoba. 20  Asi, zviunganidzirei pfuma kudenga,+ kusina chitemamachira kana ngura zvinodya,+ uye kusina mbavha dzinopaza dzoba. 21  Nokuti pane pfuma yako, ndipowo pachava nomwoyo wako. 22  “Rambi romuviri iziso.+ Zvino, kana ziso rako rakanaka, muviri wako wose uchava wakajeka; 23  asi kana ziso rako rakaipa,+ muviri wako wose uchava nerima. Chokwadi kana chiedza chiri mauri riri rima, rakakura sei rima iroro!+ 24  “Hapana munhu anogona kushandira vanatenzi vaviri; nokuti zvimwe achavenga mumwe oda mumwe wacho,+ kana kuti achaomerera kune mumwe ozvidza mumwe wacho. Hamungagoni kushandira Mwari pamwe chete nePfuma.+ 25  “Nokuda kweizvi ndinoti kwamuri: Regai kuzvidya mwoyo+ pamusoro pemweya yenyu pamusoro pechamuchadya kana chamuchanwa, kana pamusoro pemiviri yenyu kuti muchapfekei.+ Mweya haurevi zvinopfuura zvokudya uye muviri kupfuura zvipfeko here?+ 26  Nyatsocherechedzai shiri+ dzokudenga, nokuti hadzidyari mbeu kana kukohwa kana kuunganidza mumatura; asi Baba venyu vokudenga vanodzipa zvokudya. Hamukoshi kupfuura zvadziri here?+ 27  Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti rimwe chete paurefu hwoupenyu hwake nokuzvidya mwoyo?+ 28  Uyewo, munozvidyirei mwoyo pamusoro penyaya yezvokupfeka? Dzidzai kumaruva+ omusango, kukura kwawo; haashandi nesimba, uyewo haaruki; 29  asi ndinoti kwamuri kunyange naSoromoni+ mukubwinya kwake kwose haana kushonga serimwe reaya. 30  Zvino, kana Mwari achipfekedza zvinomera zvomusango saizvozvo, zviripo nhasi uye mangwana zvinokandwa muchoto, haangatokupfekedzei kwazvo here, imi vane kutenda kuduku?+ 31  Naizvozvo musambozvidya mwoyo+ muchiti, ‘Tichadyeiko?’ kana, ‘Tichanweiko?’ kana, ‘Tichapfekeiko?’ 32  Nokuti zvose izvi ndizvo zvinhu zvinotsvakwa nemamwe marudzi nomwoyo wose. Nokuti Baba venyu vokudenga vanoziva kuti munoda zvinhu zvose izvi.+ 33  “Saka, rambai muchitanga kutsvaka umambo nokururama kwake,+ uye izvi zvimwe zvinhu zvose zvichawedzerwa kwamuri.+ 34  Naizvozvo, musambozvidya mwoyo pamusoro pezuva rinotevera,+ nokuti zuva rinotevera richava nokuzvidya mwoyo kwaro. Zuva rimwe nerimwe rinokwanirwa nouipi hwaro.

Mashoko Emuzasi

Mat 6:​12 Kureva, “zvikwereti.”