Mateu 28:1-20

28  Pashure pesabata, pakwakanga kwava kuedza, pazuva rokutanga revhiki, Mariya Magadharini nomumwe Mariya vakaenda kunoona guva racho.+  Zvino tarira! kudengenyeka kukuru kwenyika kwakanga kwaitika; nokuti ngirozi yaJehovha yakanga yaburuka ichibva kudenga, ikasvika ikakungurutsa dombo, uye yakanga yakagara pariri.+  Chitarisiko chayo chakanga chakaita semheni,+ uye zvipfeko zvayo zvakanga zvakachena sechando.+  Chokwadi, varindi vakadedera, vakava sevanhu vakafa nokuitya.  Asi ngirozi,+ ichipindura vakadzi ivavo, yakati: “Imi musatya, nokuti ndinoziva kuti muri kutsvaka Jesu+ akarovererwa.  Haapo pano, nokuti akamutswa,+ sezvaakataura. Uyai, onai paakanga akarara.  Zvino kurumidzai kuenda munoudza vadzidzi vake kuti iye akamutswa+ kubva kuvakafa, uye tarirai! ari kufanoenda kuGarireya;+ muchanomuona ikoko. Tarirai! Ndakuudzai.”+  Naizvozvo, vachikurumidza kubva paguva, vachitya uye vachifara kwazvo, vakamhanya kunoudza vadzidzi vake.+  Zvino tarira! Jesu akasangana navo akati: “Kwaziwai!” Ivo vakaswedera pedyo, vakamubata tsoka dzake, vakamupfugamira. 10  Jesu akabva ati kwavari: “Musatya! Endai, munoudza hama dzangu,+ kuti dziende kuGarireya; uye dzichandiona ikoko.” 11  Pavakanga vachienda, tarira! vamwe vevarindi+ vakapinda muguta vakaudza vapristi vakuru zvinhu zvose zvakanga zvaitika. 12  Pashure pokunge ava vaungana pamwe chete nevarume vakuru uye varangana, vakapa varwi masirivha akakwana,+ 13  vakati: “Itii, ‘Vadzidzi vake+ vakauya usiku vakamuba patakanga takarara.’ 14  Kana izvi zvikanzwika nagavhuna, tichamunyengetedza uye tichaita kuti murege kunetseka.” 15  Naizvozvo vakatora masirivha acho vakaita sezvavakanga varayirwa; uye mashoko aya akaparadzirwa kwose kwose pakati pevaJudha kusvikira nhasi. 16  Zvisinei, vadzidzi vane gumi nomumwe chete vakaenda kuGarireya+ kugomo uko Jesu akanga arangana navo, 17  uye pavakamuona, vakamupfugamira asi vamwe havana kuva nechokwadi.+ 18  Jesu akaswedera pedyo, akataura navo, achiti: “Ndakapiwa simba rose+ kudenga nepanyika. 19  Naizvozvo endai munoita kuti vanhu vemarudzi ose+ vave vadzidzi,+ muchivabhabhatidza+ muzita raBaba+ neroMwanakomana+ neromudzimu mutsvene,+ 20  muchivadzidzisa+ kuchengeta+ zvinhu zvose zvandakakurayirai.+ Tarirai! ndinemi+ mazuva ose kusvikira pakuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.”+

Mashoko Emuzasi