Mateu 22:1-46

22  Achipindurazve, Jesu akataura navo achishandisa mifananidzo, achiti:+  “Umambo hwokumatenga hwakafanana nomumwe murume, mambo, akaitira mwanakomana wake mutambo womuchato.+  Akatuma varanda vake kunoshevedza vakakokwa kumutambo womuchato,+ asi vakanga vasingadi kuuya.+  Akatumazve vamwe varanda,+ achiti, ‘Udzai vakakokwa kuti: “Tarirai! Ndagadzirira zvokudya zvangu zvemasikati,+ nzombe dzangu nemhuka dzakakodzwa zvaurayiwa, uye zvinhu zvose zvagadzirwa. Uyai kumutambo womuchato.”’+  Asi ivo vasina hanya nazvo vakaenda, mumwe kumunda wake, mumwe kubasa rake rokutengesa;+  asi vamwe vose, vachibata varanda vake, vakavaitira zvakaipa vakavauraya.+  “Asi mambo akashatirwa, akatuma mauto ake, akaparadza mhondi idzodzo, akapisa guta radzo.+  Akabva ati kuvaranda vake, ‘Chokwadi mutambo womuchato wagadzirwa, asi vakakokwa vakanga vasina kukodzera.+  Naizvozvo endai kumigwagwa inobuda muguta, uye kokerai vanhu vose vamunowana kumutambo womuchato.’+ 10  Naizvozvo varanda ivavo vakabuda vakaenda kumigwagwa, vakaunganidza vose vavakawana, vose vakaipa nevakanaka;+ uye imba yemitambo yemichato yakazadzwa nevakanga vakatsenhama+ patafura. 11  “Mambo paakapinda kuti aongorore vaeni akaona mumwe munhu imomo akanga asina kupfeka nguo yomuchato.+ 12  Naizvozvo akati kwaari, ‘Shamwari, wapinda sei muno usina kupfeka nguo yomuchato?’+ Iye akashaya chokutaura. 13  Mambo akabva ati kuvashandi vake, ‘Musungei maoko nemakumbo mumukande murima riri kunze. Ikoko ndiko kwaachasvimha misodzi ari nokugeda-geda mazino ake.’+ 14  “Nokuti kune vazhinji vanokokwa, asi vanosarudzwa vashomanana.”+ 15  Zvino vaFarisi vakaenda, vakarangana kuti vamubate pakutaura kwake.+ 16  Naizvozvo vakatuma vadzidzi vavo kwaari, pamwe chete nevateveri vebato raHerodhi,+ vachiti: “Mudzidzisi, tinoziva kuti muri wechokwadi uye munodzidzisa nzira yaMwari muchokwadi, uye hamuna basa nomunhu, nokuti hamutariri kuti vanhu vakaita sei nechokunze.+ 17  Naizvozvo tiudzei, Munofungei? Zvinobvumirwa nomutemo here kutera mutero womunhu wose kuna Kesari kana kuti kwete?”+ 18  Asi Jesu, achiziva uipi hwavo, akati: “Munondiedzerei, imi vanyengeri?+ 19  Ndiratidzei mari inoterwa nomunhu wose.” Vakauya nedhinari kwaari. 20  Iye akati kwavari: “Mufananidzo nemashoko aya akanyorwa ndezvaani?”+ 21  Ivo vakati: “NdezvaKesari.” Iye akabva ati kwavari: “Naizvozvo, dzorerai zvinhu zvaKesari kuna Kesari, asi zvinhu zvaMwari kuna Mwari.”+ 22  Naizvozvo, pavakanzwa izvozvo, vakashamiswa, uye vachimusiya vakaenda.+ 23  Pazuva iroro vaSadhusi, vaiti hakuna kumuka, vakauya kwaari vakamubvunza kuti:+ 24  “Mudzidzisi, Mosesi akati, ‘Kana murume akafa asina kuva nevana, munun’una wake anofanira kuroora mudzimai wake omutsira mukoma wake vana.’+ 25  Zvino kwaiva nevatevedzani vanomwe vaiva nesu; wokutanga akaroora, akazofa asina vana, akasiyira munun’una wake mudzimai wake.+ 26  Zvakafanana zvakaitikawo kune wechipiri nowechitatu, kusvikira vose vanomwe vapera.+ 27  Pakupedzisira mukadzi wacho akafa. 28  Naizvozvo, pakumuka, achava mudzimai woupi pavanomwe vacho? Nokuti vose vakamuwana.”+ 29  Achipindura, Jesu akati kwavari: “Marasika, nokuti hamuzivi Magwaro kana simba raMwari;+ 30  nokuti pakumuka varume havaroori uyewo vakadzi havaroorwi,+ asi vanenge vakaita sengirozi dziri kudenga. 31  Kana kuri kumuka kwevakafa, hamuna kuverenga here zvakataurwa kwamuri naMwari, achiti,+ 32  ‘Ndini Mwari waAbrahamu naMwari waIsaka naMwari waJakobho’?+ Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu.”+ 33  Mapoka evanhu achinzwa izvozvo, akashamiswa nokudzidzisa kwake.+ 34  Pashure pokunge vaFarisi vanzwa kuti akanga aita kuti vaSadhusi vanyarare, vakaungana vari boka rimwe chete. 35  Mumwe wavo, aiziva Mutemo kwazvo,+ akabvunza, achimuedza achiti: 36  “Mudzidzisi, ndoupi murayiro mukuru paMitemo yose?”+ 37  Iye akati kwaari: “‘Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.’+ 38  Uyu ndiwo murayiro mukuru pane yose uye wokutanga. 39  Wechipiri, wakafanana nawo, ndouyu, ‘Ida muvakidzani wako sezvaunozviita.’+ 40  Mutemo wose, uye Zvakanyorwa nevaprofita zvakavakirwa pamirayiro iyi miviri.”+ 41  Zvino vaFarisi pavakanga vakaungana Jesu akavabvunza kuti:+ 42  “Munofungei pamusoro paKristu? Mwanakomana waani?” Ivo vakati kwaari: “WaDhavhidhi.”+ 43  Iye akati kwavari: “Saka sei Dhavhidhi afuridzirwa,+ achimuti ‘Ishe,’ paanoti, 44  ‘Jehovha akati kunaShe wangu: “Gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako”’?+ 45  Naizvozvo, kana Dhavhidhi achimuti ‘Ishe,’ iye mwanakomana wake sei?”+ 46  Hapana munhu akakwanisa kumupindura shoko, kana munhu akatsunga kumubvunzazve kubvira pazuva iroro.+

Mashoko Emuzasi