Mateu 16:1-28

16  Zvino vaFarisi+ nevaSadhusi vakasvika kwaari uye, kuti vamuedze, vakamukumbira kuti avaratidze chiratidzo chinobva kudenga.+  Achipindura, iye akati kwavari: “[[Kana ava manheru makajaira kuti, ‘Kunze kuchava kwakanaka, nokuti denga rakatsvuka somoto’;  uye mangwanani, ‘Kunze kuchatonhora, kuchanaya nhasi, nokuti denga rakatsvuka somoto, asi kwakakwidibira.’ Munoziva kududzira zvinenge zvakaita denga, asi hamugoni kududzira zviratidzo zvenguva.]]+  Chizvarwa chakaipa nechoupombwe chinoramba chichitsvaka chiratidzo, asi hapana chiratidzo chachichapiwa+ kunze kwechiratidzo chaJona.”+ Naizvozvo akaenda, achivasiya.+  Zvino vadzidzi vakayambukira mhiri vakakanganwa kuenda nezvingwa.+  Jesu akati kwavari: “Rambai makasvinura muchenjerere mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi.”+  Naizvozvo vakatanga kufunga pakati pavo, vachiti: “Hatina kumbouya nezvingwa.”  Achiziva izvi, Jesu akati: “Nei muchifunga zvakadai pakati penyu, nokuti hamuna zvingwa, imi mune kutenda kuduku?+  Hamusati mava kunzwisisa here, kana kuti hamuyeuki here zvingwa zvishanu zviya zvakadyiwa nevanhu vane zviuru zvishanu uye kuti makaunganidza tswanda ngani?+ 10  Kana zvingwa zvinomwe zviya zvakadyiwa nevanhu vane zviuru zvina uye kuti makaunganidza matengu mangani?+ 11  Sei musinganzwisisi kuti handina kutaura kwamuri pamusoro pezvingwa? Asi chenjererai mbiriso yevaFarisi nevaSadhusi.”+ 12  Vakabva vanzwisisa kuti haana kutaura kuti vachenjerere mbiriso yezvingwa, asi dzidziso+ yevaFarisi nevaSadhusi. 13  Zvino paakasvika mumativi eKesariya Firipi, Jesu akabvunza vadzidzi vake kuti: “Vanhu vari kuti Mwanakomana womunhu ndiani?”+ 14  Ivo vakati: “Vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi,+ vamwe Eriya,+ vamwewo Jeremiya kana mumwe wevaprofita.” 15  Iye akati kwavari: “Ko imi, munoti ndini ani?”+ 16  Achipindura, Simoni Petro akati: “Ndimi Kristu,+ Mwanakomana waMwari mupenyu.”+ 17  Jesu akamupindura kuti: “Unofara, Simoni mwanakomana waJona, nokuti nyama neropa hazvina kukuzivisa izvozvo, asi Baba vangu vari kumatenga ndivo vadaro.+ 18  Uyewo, ndinoti kwauri, Ndiwe Petro,+ uye padombo guru+ iri ndichavakira ungano yangu, uye magedhi eHadhesi+ haazoikundi.+ 19  Ndichakupa kiyi dzoumambo hwokumatenga, uye chose chaungasunga panyika chichava chinhu chakasungwa kumatenga, uye chose chaungasunungura panyika chichava chinhu chakasunungurwa kumatenga.”+ 20  Akabva arayira kwazvo vadzidzi kuti varege kuudza chero munhu upi zvake kuti iye akanga ari Kristu.+ 21  Kubvira panguva iyoyo, Jesu Kristu akatanga kuratidza vadzidzi vake kuti anofanira kuenda kuJerusarema otambura zvinhu zvizhinji zvinobva kuvarume vakuru nevapristi vakuru nevanyori, ourayiwa, ozomutswa pazuva rechitatu.+ 22  Petro akabva aenda naye parutivi, akatanga kumutsiura, achiti: “Zviitirei mutsa, Ishe; hamungambovi nomugumo uyu.”+ 23  Asi, achitendeuka, akati kuna Petro: “Enda shure kwangu, Satani!+ Uri chinhu chinogumbura kwandiri, nokuti haufungi zvinofungwa naMwari, asi zviya zvinofungwa nevanhu.”+ 24  Jesu akabva ati kuvadzidzi vake: “Kana munhu achida kunditevera, ngaazvirambe, atore danda rake rokutambudzikira, arambe+ achinditevera. 25  Nokuti munhu wose anoda kuponesa mweya wake acharasikirwa nawo; asi munhu wose anorasikirwa nomweya wake nokuda kwangu achauwana.+ 26  Nokuti zvichabatsirei kana munhu akawana nyika yose asi achirasikirwa nomweya wake?+ kana kuti munhu achatsinhanisa+ mweya wake nechii? 27  Nokuti Mwanakomana womunhu anofanira kuuya ari mukubwinya kwaBaba vake aine ngirozi dzake, uye achabva aripira mumwe nomumwe maererano nomufambiro wake.+ 28  Chokwadi ndinoti kwamuri pane vamwe vamire pano vasingazomboraviri rufu kusvikira vatanga vaona Mwanakomana womunhu achiuya muumambo hwake.”+

Mashoko Emuzasi