Mariro 3:1-66

א [ʼAʹleph] 3  Ndini murume akaona kutambudzika+ nokuda kwomudonzvo wokushatirwa kwake kukuru.   Ndini waakatungamirira, waakafambisa murima, kwete muchiedza.+   Chokwadi, anoramba achinditendeudzira ruoko rwake zuva rose.+ ב [Behth]   Akasakadza nyama yangu neganda rangu.+ Akatyora mapfupa angu.+   Akandivakira rusvingo, kuti andikomberedze+ nomuti une muchetura+ nokutambudzika.   Akandigarisa munzvimbo dzine rima+ sevanhu vakafa kare kare.+ ג [Giʹmel]   Akandivharira sokunge norusvingo rwematombo, kuti ndirege kubuda.+ Akaita kuti zvisungo zvangu zvomumakumbo zvemhangura+ zvireme.   Uyewo, pandinoshevedzera kuti ndiyamurwe nepandinochemera kubatsirwa, iye anodzivisa munyengetero wangu.+   Akavhara nzira dzangu nematombo akavezwa.+ Akakanganisa migwagwa yangu.+ ד [Daʹleth] 10  Kwandiri akaita sebheya rakavandira,+ seshumba iri munzvimbo dzakavandika.+ 11  Akatsausa nzira dzangu, uye anondisiya somunda usina kurimwa. Akaita kuti ndive uya akasiyiwa.+ 12  Akakunga uta hwake,+ uye anoita kuti ndive chinhu chinopfurwa nomuseve.+ ה [Heʼ] 13  Akapinza miseve, ivo vanakomana vegoba rake, muitsvo dzangu.+ 14  Ndava chinhu chinosekwa+ nevanhu vose vanondirwisa, vanoimba nezvangu zuva rose.+ 15  Akandipa zvinovava zvakakwana.+ Akandigutsa nomuti unovava.+ ו [Waw] 16  Anogura mazino angu norukangarabwe.+ Akandigarisa mumadota ndichitya.+ 17  Munondirasirawo kure zvokuti mweya wangu hauna rugare. Ndakanganwa zvakanaka.+ 18  Ndinoramba ndichiti: “Kunaka kwangu kwaparara, nezvandanga ndakatarisira kuna Jehovha.”+ ז [Zaʹyin] 19  Yeukai kutambudzika kwangu nokusava kwangu nomusha,+ muti unovava nomuti une muchetura.+ 20  Chokwadi mweya wenyu uchayeuka, wokotamira pamusoro pangu.+ 21  Izvi ndizvo zvandichaita kuti mwoyo wangu uyeuke.+ Ndokusaka ndichamirira.+ ח [Chehth] 22  Hatina kupera+ nokuda kwemabasa aJehovha omutsa worudo,+ nokuti ngoni dzake hadzizoperi.+ 23  Idzo itsva mangwanani mamwe nemamwe.+ Kutendeka kwenyu kuzhinji.+ 24  “Jehovha ndiye mugove wangu,”+ mweya wangu wakadaro, “ndokusaka ndichamumirira.”+ ט [Tehth] 25  Jehovha akanaka kune uya anotarisira kwaari,+ kumweya unoramba uchimutsvaka.+ 26  Zvakanaka kuti munhu amirire+ ruponeso rwaJehovha,+ akanyarara.+ 27  Zvakanaka kuti murume atakure joko achiri muduku.+ י [Yohdh] 28  Ngaagare ari oga, arambe akanyarara,+ nokuti aisa chimwe chinhu paari.+ 29  Ngaaise muromo wake muguruva.+ Zvichida pachine tariro.+ 30  Ngaape munhu anomurova dama rake.+ Ngaazvidzwe zvakakwana.+ כ [Kaph] 31  Nokuti Jehovha haazorambi achirasa nokusingagumi.+ 32  Nokuti kunyange akashungurudza,+ achanzwirawo ngoni maererano nokuwanda kwomutsa wake worudo.+ 33  Nokuti haatambudzi kana kushungurudza vanakomana vevanhu zvichibva mumwoyo make.+ ל [Laʹmedh] 34  Kupwanya vasungwa vose vepanyika+ pasi petsoka,+ 35  Kutsaudzira kururamisirwa kwomurume akagwinya pamberi peWokumusorosoro,+ 36  Kuita kuti munhu ave asina kururama pamhosva yake, Jehovha haana kuzvibvumira.+ מ [Mem] 37  Zvino, ndiani akati chimwe chinhu chichaitika kana Jehovha asina kurayira?+ 38  Zvinhu zvakaipa nezvakanaka hazvibudi mumuromo weWokumusorosoro.+ 39  Munhu mupenyu anganyunyutei,+ iye murume akagwinya pamusoro pechivi chake?+ נ [Nun] 40  Ngatinzverei nzira dzedu, todziongorora,+ uye ngatidzokerei kuna Jehovha chaiko.+ 41  Ngatisimudzirei mwoyo yedu pamwe chete nezvanza zvedu kuna Mwari ari kumatenga tichiti:+ 42  “Takatadza, uye takapandukira.+ Imi hamuna kukanganwira.+ ס [Saʹmekh] 43  Makavharidzira nokutsamwa kuti parege kuva neanosvika kwamuri,+ uye munoramba muchititevera.+ Makauraya; hamuna kunzwira tsitsi.+ 44  Makavharidzira negore gobvu kuti parege kuva neanosvika kwamuri,+ kuti munyengetero urege kupfuura.+ 45  Munoita kuti tive marara uye zvinhu zvisina basa pakati pemarudzi.”+ פ [Peʼ] 46  Vavengi vedu vose vakatishamira miromo yavo.+ 47  Kutya negomba zvava zvedu,+ kuva dongo nokuparadzwa.+ 48  Ziso rangu rinoramba richiyerera hova dzemvura nokuda kwokuparadzwa kwomwanasikana wevanhu vangu.+ ע [ʽAʹyin] 49  Ziso rangu rachururuka misodzi uye harizorambi rakanyarara, zvokuti hariregi,+ 50  Kusvikira Jehovha atarira pasi, oona ari kudenga.+ 51  Ziso rangu rarwadzisa mweya wangu,+ nokuda kwevanasikana vose veguta rangu.+ צ [Tsa·dhehʹ] 52  Vavengi vangu vakandivhima kwazvo seshiri,+ pasina chikonzero.+ 53  Vakaita kuti upenyu hwangu hunyarare mugomba,+ uye vakaramba vachindikandira matombo. 54  Mvura yakayerera nepamusoro pangu.+ Ini ndakati: “Chokwadi ndichaparara!”+ ק [Qohph] 55  Haiwa Jehovha, ndakashevedza zita renyu ndiri mugomba rakadzika kwazvo.+ 56  Inzwai inzwi rangu.+ Musavanzira nzeve yenyu kuzorora kwangu, uye kuchemera kwangu kubatsirwa.+ 57  Makaswedera pedyo pazuva randakaramba ndichikushevedzai.+ Imi makati: “Usatya.”+ ר [Rehsh] 58  Haiwa Jehovha, makareverera kurwisa kwomweya wangu.+ Makadzikinura upenyu hwangu.+ 59  Haiwa Jehovha, makaona zvakaipa zvandakaitirwa.+ Haiwa nditongerei mhosva yangu.+ 60  Makaona kutsiva kwavo kwose, zvose zvavakandifungira.+ ש [Sin] kana kuti [Shin] 61  Haiwa Jehovha, makanzwa kuzvidza kwavo, zvose zvavakandifungira,+ 62  Miromo yevaya vari kundimukira+ nokuzevezera kwavo nezvangu zuva rose.+ 63  Tarirai kugara kwavo pasi nokusimuka kwavo.+ Ndini wavanoimba nezvake.+ ת [Taw] 64  Haiwa Jehovha, muchavatsiva zvichienderana nebasa remaoko avo.+ 65  Muchavapa kuvirima kwomwoyo,+ kuvatuka kwenyu.+ 66  Muchatevera makatsamwa movatsakatisa+ pasi pematenga aJehovha.+

Mashoko Emuzasi