Maraki 3:1-18

3  “Tarirai! Ndiri kutuma nhume yangu,+ uye ichagadzira nzira pamberi pangu.+ Ishe wechokwadi+ achangoerekana auya kutemberi yake,+ iye wamuri kutsvaka, uye nhume+ yesungano+ yamuri kufarira.+ Tarirai! Iye achauya,” Jehovha wemauto adaro.+  “Asi ndiani achatsunga pazuva raanouya,+ uye ndiani achamira paanoonekwa?+ Nokuti achava akaita somoto womunatsi+ uye sesipo+ yomugezi wenguo.+  Achagara pasi sezvinoita munatsi nomuchenesi wesirivha,+ ochenesa vanakomana vaRevhi;+ achavachenesa sezvinoitwa ndarama+ uye sezvinoitwa sirivha, uye kuna Jehovha vachava vanhu vanouya nechipo chinopiwa+ mukururama.  Chipo chinopiwa chaJudha necheJerusarema zvichafadza Jehovha,+ somumazuva ekare kare uye somumakore ekare kare.+  “Ndichaswedera pedyo nemi kuti ndikutongei,+ ndichava chapupu chinokurumidza+ chinorwisana nevaroyi+ nemhombwe,+ uye vaya vanopika zvenhema,+ nevaya vanobiridzira mibayiro yomushandi anopiwa mubayiro,+ vanobiridzira chirikadzi+ nenherera,+ nevaya vanodzinga mutorwa,+ vasingandityi,”+ Jehovha wemauto adaro.  “Nokuti ndini Jehovha; handina kuchinja.+ Imi ndimi vanakomana vaJakobho; hamuna kupera.+  Kubvira pamazuva emadzitateguru enyu makatsauka pamirau yangu uye hamuna kuichengeta.+ Dzokai kwandiri, uye ini ndichadzoka kwamuri,”+ Jehovha wemauto adaro. Asi imi makati: “Tichadzoka sei?”  “Munhu wepanyika angabira Mwari here? Asi imi muri kundibira.” Uye makati: “Takakubirai sei?” “Pane zvegumi nemipiro.  Muri kundimhura muchindituka,+ uye muri kundibira—rudzi rwacho rwose zvarwo. 10  Uyai nezvegumi zvose+ mudura, kuti mumba mangu muve nezvokudya;+ uye ndapota, ndiedzei pane izvozvi,”+ Jehovha wemauto adaro, “muone kana ndisingazokuzaruririi magedhi emvura okumatenga,+ ndikakudururirai chikomborero kusvikira musisina chamunoshayiwa.”+ 11  “Ndichatuka zvinoparadza nokuda kwenyu,+ uye hazvizokuparadzirii zvibereko zvenyika, uyewo muzambiringa uri mumunda hauzoregi kukuberekerai zvibereko,”+ Jehovha wemauto adaro. 12  “Marudzi ose achati muri vanhu vanofara,+ nokuti imi muchava nyika inofadza,”+ Jehovha wemauto adaro. 13  “Mashoko enyu ave aine simba kwandiri,”+ Jehovha adaro. Asi imi makati: “Takatauriranei pamusoro penyu?”+ 14  “Makati, ‘Kushumira Mwari hakubatsiri.+ Zviri kutibatsirei zvatakaramba tichichengeta zvatinosungirwa kuti timuitire, uye zvatakafamba takasuruvara nokuda kwaJehovha wemauto?+ 15  Panguva ino tiri kuti vanhu vanozvikudza vanofara.+ Uyewo, vanoita zvakaipa vakavakwa.+ Vakaedzawo Mwari uye vanoramba vasingarangwi.’”+ 16  Panguva iyoyo vaya vaitya Jehovha+ vakataurirana, mumwe nomumwe neshamwari yake, Jehovha akaramba akateerera uye achinzwa.+ Bhuku rokuyeuchidza rakatanga kunyorwa pamberi pake+ nokuda kwevaya vanotya Jehovha nevaya vanofunga nezvezita rake.+ 17  “Vachava vangu,”+ Jehovha wemauto adaro, “pazuva randichaita kuti pave nepfuma chaiyo.+ Ndichavanzwira tsitsi, sezvinoita murume anonzwira nyasha mwanakomana wake anomushandira.+ 18  Muchaonazve kusiyana kwomunhu akarurama nomunhu akaipa,+ kwouya anoshumira Mwari nouya asina kumushumira.”+

Mashoko Emuzasi