Maraki 1:1-14

1  Chirevo: Iri ndiro shoko raJehovha+ pamusoro paIsraeri, raakataura achishandisa Maraki:  “Ndakakudai,”+ Jehovha adaro. Asi imi munoti: “Makatida pakuita sei?”+ “Isau akanga asiri mukoma waJakobho here?”+ ndizvo zvinotaura Jehovha. “Asi ndakada Jakobho,+  ndikavenga Isau;+ uye ndakazoita kuti makomo ake ave renje+ uye nhaka yake ive nzvimbo inogara hunguhwe dzomurenje.”+  “Nokuti Edhomu anoramba achiti, ‘Takaparadzwa, asi tichadzoka tovaka nzvimbo dzakaparadzwa,’ ndizvo zvataura Jehovha wemauto, ‘Ivo vachavaka; asi ini ndichaputsa.+ Vanhu vachavatumidza kuti, “nharaunda yezvakaipa” uye “vanhu vakatsamwirwa+ naJehovha nokusingagumi.”  Maziso enyu achazviona, uye muchati: “Jehovha ngaakudzwe munharaunda yaIsraeri.”’”+  “‘Mwanakomana anokudza baba;+ uye mushandi anokudza tenzi wake mukuru.+ Naizvozvo kana ndiri baba,+ kukudzwa kwangu kuri kupiko?+ Kana ndiri Tenzi Mukuru, kutyiwa+ kwangu kuri kupiko?’ Jehovha wemauto adaro kwamuri, haiwa imi vapristi vanozvidza zita rangu.+ “‘Asi imi makati: “Takazvidza zita renyu pakuita sei?”’  “‘Nokupa chingwa chakasvibiswa paatari yangu.’+ “‘Uye munoti: “Takakusvibisai pakuita sei?”’ “‘Nokutaura kwenyu kuti: “Tafura+ yaJehovha chinhu chinofanira kuzvidzwa.”+  Pamunopa mhuka yakapofumara kuti ibayirwe munoti: “Hazvina kuipa.” Pamunopa mhuka yakaremara kana kuti inorwara munoti: “Hazvina kuipa.”’”+ “Ndapota, uyai nayo pedyo nagavhuna wenyu. Angakufarirai here, kana kuti angakugamuchirai nomutsa here?” Jehovha wemauto adaro.  “Ndapota, zvino chitsvakai kunzwirwa ngoni+ naMwari, kuti atinzwire nyasha.+ Zvinhu izvi zvakaitwa nemaoko enyu. Angakugamuchirai nomutsa here?” Jehovha wemauto adaro. 10  “Ndiani mumwe aripo pakati penyu achavhara masuo?+ Imi hamuzobatidzi moto paatari yangu—pasina mubayiro.+ Handikufaririi,” Jehovha wemauto adaro, “uye handifariri chipo chinopiwa chinobva mumaoko enyu.”+ 11  “Nokuti zita rangu richava guru pakati pemarudzi kubvira kunobuda nezuva kusvikira kwarinovirira,+ uye utsi hwezvibayiro+ huchakwidzwa munzvimbo dzose, zita rangu richaunzirwa chinopiwa, icho chipo chakachena;+ nokuti zita rangu richava guru pakati pemarudzi,”+ Jehovha wemauto adaro. 12  “Asi imi muri kundisvibisa+ nokutaura kwenyu muchiti, ‘Tafura yaJehovha chinhu chakasvibiswa, uye zvibereko zvayo chinhu chinofanira kuzvidzwa, izvo zvokudya zvayo.’+ 13  Makati, ‘Tarirai! Zvinonetesa zvakadini!’+ uye makazvishora nokunhuhwidza nemhino,” Jehovha wemauto adaro. “Makauya nechinhu chakabvamburwa-bvamburwa, nechakaremara, nechinorwara;+ chokwadi makauya nacho kuti chive chipo. Ndingafara kuchigamuchira chichibva mumaoko enyu here?”+ Jehovha adaro. 14  “Munhu anonyengera, achipika uye achibayira mhuka yakakuvara kuna Jehovha asi muboka rake rezvipfuwo muine mhuka hono ngaatukwe.+ Nokuti ndiri Mambo mukuru,”+ Jehovha wemauto adaro, “uye zita rangu richava rinotyisa pakati pemarudzi.”+

Mashoko Emuzasi