Pisarema 96:1-13

96  Imbirai Jehovha rwiyo rutsva.+Imbirai Jehovha, imi vanhu vose vepanyika.+   Imbirai Jehovha, rumbidzai zita rake.+Zuva nezuva zivisai mashoko akanaka okuponesa kwaanoita.+   Zivisai kukudzwa kwake pakati pemarudzi,+Nemabasa ake anoshamisa+ pakati pemarudzi ose.   Nokuti Jehovha mukuru+ uye anofanira kurumbidzwa kwazvo.Anotyisa kupfuura vamwe vanamwari vose.+   Nokuti vanamwari vose vemamwe marudzi ndivanamwari vasina zvavanobatsira;+Asi Jehovha, ndiye akasika matenga.+   Kukudzwa nokubwinya zviri pamberi pake;+Simba norunako zviri munzvimbo yake tsvene.+   Ipai Jehovha, haiwa imi mhuri dzemamwe marudzi,+Ipai Jehovha kukudzwa nesimba.+   Ipai Jehovha kukudzwa kwezita rake;+Takurai chipo mupinde muzvivanze zvake.+   Kotamirai Jehovha makashonga zvishongo zvitsvene;+Rwadziwai kwazvo nokuda kwake, imi vanhu vose vepanyika.+ 10  Itii pakati pemarudzi: “Jehovha ava mambo.+Nyika inobereka inosimbiswa kwazvo zvokuti haigoni kuzununguswa.+Iye acharwira mhosva yemarudzi mukururama.”+ 11  Matenga ngaafare, nenyika ngaifare.+Gungwa ngaritinhire pamwe chete nezvizere mariri.+ 12  Sango ngaripembere nomufaro pamwe chete nezvose zviri mariri.+Uyewo miti yose yomusango ngaifare kwazvo+ 13  Pamberi paJehovha. Nokuti auya;+Nokuti auya kuzotonga nyika.+Achatonga nyika inobereka nokururama+Uye achatonga marudzi nokutendeka kwake.+

Mashoko Emuzasi