Pisarema 95:1-11

95  Haiwa, uyai tishevedzere kuna Jehovha tichifara!+Ngatishevedzerei mukukunda kuDombo roruponeso rwedu.+   Ngatiendei pamberi pake tichionga;+Ngatishevedzerei kwaari tichiimba nziyo mukukunda.+   Nokuti Jehovha ndiMwari mukuru+Uye ndiMambo mukuru kupfuura vamwe vanamwari vose,+   Nzvimbo dzakadzika dzomukatikati menyika dziri muruoko rwake+Uye ndiye muridzi wemisoro yemakomo;+   Ndiye muridzi wegungwa, raakaita iye+Uye ndiye ane maoko akaumba nyika yakaoma.+   Haiwa, pindai, ngatinamatei tikotame;+Ngatipfugamei+ pamberi paJehovha Muiti wedu.+   Nokuti iye ndiye Mwari wedu, uye isu tiri vanhu vemafuro ake nemakwai oruoko rwake.+Nhasi kana mukateerera inzwi rake,+   Musaomesa mwoyo yenyu sezvamakaita paMeribha,+Sezvamakaita pazuva reMasa murenje,+   Madzitateguru enyu paakandiedza;+Akandiongorora, akaonawo basa rangu.+ 10  Ndakaramba ndichisemeswa nechizvarwa ichocho kwemakore makumi mana,+Ndikati:“Ivo vanhu vane mwoyo yakatsauka,+Uye ivo havana kusvika pakuziva nzira dzangu”;+ 11  Ivo vandakapika nezvavo ndakatsamwa ndichiti:+“Havazopindi munzvimbo yangu yokuzororera.”+

Mashoko Emuzasi