Pisarema 94:1-23

94  Haiwa Mwari anotsiva, Jehovha,+Haiwa Mwari anotsiva, penyai!+   Simukai, haiwa imi Mutongi wenyika.+Tsivai vanozvikudza.+   Vakaipa vachasvika rini, haiwa Jehovha,+Vakaipa vachasvika rini vachipembera nomufaro?+   Vanoramba vachingotaura, vanoramba vachitaura vasingadziviswi;+Vanhu vose vanoita zvinhu zvinokuvadza vanoramba vachizvikudza.+   Vanoramba vachipwanya vanhu venyu, haiwa Jehovha,+Uye vanoramba vachitambudza nhaka yenyu.+   Vanouraya chirikadzi nomutorwa,+Uye vanoponda nherera.+   Vanoramba vachiti: “Jah haaoni;+Uye Mwari waJakobho haazvinzwisisi.”+   Nzwisisai, imi vanhu vasingafungi pakati pevamwe vanhu;+Uye imi mapenzi, muchava nenjere riniko?+   Iye akaisa nzeve, haanganzwi here?+Kana kuti Iye akaita ziso, haangatariri here?+ 10  Iye anoruramisa marudzi, haangatsiuri here,+NaIye anodzidzisa vanhu zivo?+ 11  Jehovha anoziva pfungwa dzevanhu, kuti dzakaita semhepo inofemwa.+ 12  Anofara murume wamunoruramisa,+ haiwa Jah,Uye wamunodzidzisa mutemo wenyu,+ 13  Kuti mumupe runyararo mumazuva edambudziko,+Kusvikira munhu akaipa achererwa gomba.+ 14  Nokuti Jehovha haazoregi vanhu vake,+Uyewo haazosiyi nhaka yake.+ 15  Nokuti zvamakatonga zvichadzokera kune zvakarurama,+Uye vose vane mwoyo yakarurama vachazvitevera. 16  Ndiani achasimuka kuti andirwisire vanoita zvakaipa?+Ndiani achamira kuti andirwisire vanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza?+ 17  Kudai Jehovha akanga asina kundibatsira,+Munguva duku mweya wangu ungadai wakagara wakanyarara zvawo.+ 18  Pandakati: “Chokwadi tsoka yangu ichadzedzereka,”+Mutsa wenyu worudo, haiwa Jehovha, wakaramba uchinditsigira.+ 19  Pfungwa dzangu dzinonetsa padzakawanda mukati mangu,+Kunyaradza kwenyu kwakarezva mweya wangu.+ 20  Chigaro choumambo chinokonzera nhamo chingashamwaridzana nemi here,+Icho chichironga kuti pave nedambudziko chichishandisa murau?+ 21  Vanorwisa kwazvo mweya womunhu akarurama+Uye vanoti ropa reasina mhosva rakaipa.+ 22  Asi Jehovha achava nzvimbo yakakwirira yakachengeteka nokuda kwangu,+Uye Mwari wangu achava dombo rokupotera kwariri.+ 23  Achavadzorera zvinhu zvavo zvinokuvadza+Uye achaita kuti vanyarare nedambudziko ravo.+Jehovha Mwari wedu achaita kuti vanyarare.+

Mashoko Emuzasi