Pisarema 93:1-5

93  Jehovha ava mambo!+Akapfeka ukuru;+Jehovha akapfeka—akazvisunga nesimba.+Nyika inobereka inosimbiswawo kuitira kuti irege kuzununguswa.+   Chigaro chenyu choumambo chakasimbiswa kwazvo kubvira kare kare;+Imi mave muripo kubvira kare kare.+   Nzizi dzakanzwika, haiwa Jehovha,Nzizi dzakaita kuti ruzha rwadzo runzwike;+Nzizi dzinoramba dzichiita kuti kutinhira kwadzo kunzwike.+   Pamusoro pokutinhira kwemvura zhinji, iwo mafungu egungwa ane simba,+Jehovha ane simba+ kumusoro.   Zviyeuchidzo zvenyu zvakavimbika kwazvo.+Utsvene hunokodzera imba yenyu,+ haiwa Jehovha, nokuda kwemazuva mazhinji.+

Mashoko Emuzasi