Pisarema 91:1-16

91  Ani naani anogara munzvimbo yakavanda+ yoWokumusorosoro+Achawana pokugara pasi pomumvuri woWemasimbaose.+   Ndichati kuna Jehovha: “Ndimi nzvimbo yangu yokupotera nenhare yangu,+Mwari wangu, wandinovimba naye.”+   Nokuti iye achakununura pachiteyeso chomubati weshiri,+Padenda rinokonzera nhamo.+   Achakuvharidzira nemapapiro ake,+Uye uchapotera pasi pemapapiro ake.+Chokwadi+ chake chichava nhoo+ huru norusvingo rwokudzivirira.   Hauzotyi chero chinhu chipi zvacho chinotyisa usiku,+Kana museve+ unobhururuka masikati,   Kana denda rinofamba murima,+Kana kuparadza kunopamba masikati.+   Vane chiuru vachawa kurutivi rwakoUye vane zviuru gumi kuruoko rwako rworudyi;Hazvizosviki pedyo newe.+   Uchangotarira chete nemaziso ako,+Woona kutsiviwa kwevakaipa.+   Nokuti wakati: “Jehovha ndiye nzvimbo yangu yokupotera,”+Wakaita kuti Wokumusorosoro ave nzvimbo yako yokugara;+ 10  Hapana dambudziko richakuwira,+Uyewo hapana kana hosha ichaswedera pedyo netende rako.+ 11  Nokuti iye acharayira ngirozi dzake pamusoro pako,+Kuti dzikurinde munzira dzako dzose.+ 12  Dzichakutakura pamaoko adzo,+Kuti tsoka yako irege kugumburwa nedombo chero ripi zvaro.+ 13  Uchatsika mwana weshumba nemhungu;+Uchatsika-tsika mwana weshumba ava nezenze nenyoka huru.+ 14  Nokuti akandida kwazvo,+Ndichamupukunyutsawo.+Ndichamudzivirira nokuti ava kuziva zita rangu.+ 15  Iye achandishevedza, uye ini ndichamupindura.+Ndichava naye pakutambudzika.+Ndichamununura ndomukudza.+ 16  Ndichamugutsa nemazuva mazhinji,+Ndichaita kuti aone kuponesa kwandinoita.+

Mashoko Emuzasi