Pisarema 69:1-36

Kumutungamiriri weMaruva.+ Rwiyo rwaDhavhidhi. 69  Ndiponesei, haiwa Mwari, nokuti mvura yasvika kumweya wangu chaiko.+   Ndanyura mumatope akadzika, musina nzvimbo yokumira.+Ndapinda mumvura yakadzika,Rukova runoyerera rwandikukura.+   Ndaneta nokushevedzera kwangu;+Pahuro pangu pashoshoma.Maziso angu aneta ndakamirira Mwari wangu.+   Vaya vanondivenga pasina chikonzero vava vazhinji kupfuura bvudzi romusoro wangu.+Vaya vari kuita kuti ndinyarare, vachiva vavengi vangu pasina chikonzero, vava vazhinji.+Ndakabva ndadzorera zvandakanga ndisina kutora nougororo.   Haiwa Mwari, imi munoziva upenzi hwangu,Hamuna kuvanzirwa kukanganisa kwangu.+   Haiwa, vaya vanotarira kwamuri ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu,+Haiwa Changamire Ishe, Jehovha wemauto.+Haiwa, vaya vanokutsvakai ngavarege kunyadziswa nokuda kwangu,+Haiwa Mwari waIsraeri.+   Nokuti ndakazvidzwa nokuda kwenyu,+Kunyara kwakafukidza chiso changu.+   Ndakaparadzaniswa nehama dzangu,+Ndakava munhu wokune imwe nyika kuvanakomana vaamai vangu.+   Nokuti kushingairira imba yenyu kwandipedza,+Kuzvidza kwevaya vanokuzvidzai kwakawira pandiri.+ 10  Ndakachema nokutsanya kwomweya wangu,+Asi zvakava kuzvidzwa kwandiri.+ 11  Pandakaita kuti masaga ave zvipfeko zvangu,Ndakabva ndava chirevo kwavari.+ 12  Vaya vanogara pagedhi vakatanga kutaura nezvangu,+Vanonwa doro rinodhaka vakaimba nezvangu munziyo dzavo.+ 13  Asi ini, haiwa Jehovha, ndakanyengetera kwamuri,+Panguva yakakodzera, haiwa Mwari.+Nokuwanda kwomutsa wenyu worudo, ndipindurei nechokwadi choruponeso rwenyu.+ 14  Ndinunurei mumatope, kuti ndirege kunyura.+Haiwa, dai ndikanunurwa pane vaya vanondivenga+ nepamvura yakadzika.+ 15  Haiwa, rukova rune mvura inoyerera ngarurege kundikukura,+Nzvimbo yakadzika ngairegewo kundimedza,Tsime ngariregewo kundivhariramo.+ 16  Ndipindurei, haiwa Jehovha, nokuti mutsa wenyu worudo wakanaka.+Tendeukirai kwandiri maererano nokuwanda kwengoni dzenyu,+ 17  Regai kuvanzira mushumiri wenyu chiso chenyu.+Nokuti ndiri kutambudzika kwazvo, kurumidzai kundipindura.+ 18  Uyai pedyo nomweya wangu, ununurei;+Ndidzikinurei nokuda kwevavengi vangu.+ 19  Imi munoziva kuzvidzwa kwangu nenyadzi dzangu nokunyadziswa kwangu.+Vose vanondivenga vari pamberi penyu.+ 20  Kuzvidza kwakaputsa mwoyo wangu, ronda racho harirapiki.+Ndakaramba ndichitarisira kuti mumwe munhu anzwe tsitsi, asi pakanga pasina;+Ndichitarisira vanyaradzi, asi handina wandakawana.+ 21  Asi vakandipa muti une muchetura kuti zvive zvokudya zvangu,+Uye pandainzwa nyota vakaedza kundinwisa vhiniga.+ 22  Tafura yavo yezvokudya iri pamberi pavo ngaive chiteyeso,+Zvinhu zvokugarika kwavo ngazvive musungo.+ 23  Maziso avo ngaave nerima kuti arege kuona;+Itai kuti muhudyu mavo mugare muchigweda-gweda.+ 24  Dururirai kutsamwa kwenyu pavari,+Hasha dzenyu huru ngadzivabate.+ 25  Musasa wavo une rusvingo ngauve dongo;+Ngaparege kuva nomunhu anogara mumatende avo.+ 26  Nokuti vakatevera uya wamakarova,+Uye vanoramba vachirondedzera kurwadziwa kwevaya vamakabaya. 27  Isai kukanganisa pamusoro pokukanganisa kwavo,+Ngavarege kupinda mukururama kwenyu.+ 28  Ngavadzimwe mubhuku revapenyu,+Ngavarege kunyorwa imomo pamwe chete nevakarurama.+ 29  Asi ini ndinotambudzika uye ndinorwadziwa.+Haiwa Mwari, ruponeso rwenyu ngarundidzivirire.+ 30  Ndicharumbidza zita raMwari norwiyo,+Ndichamukudza nokuonga.+ 31  Izvi zvichafadzawo Jehovha kupfuura nzombe,+Kupfuura nzombe duku ine nyanga, ine mahwanda akaparadzana.+ 32  Vanyoro vachazviona; ivo vachafara.+Imi muri kutsvaka Mwari, mwoyo yenyu ngairambewo iri mipenyu.+ 33  Nokuti Jehovha anoteerera varombo,+Chokwadi haazozvidzi vasungwa vake.+ 34  Denga nenyika ngazvimurumbidze,+Makungwa nezvinhu zvose zvinofamba-famba mazviri.+ 35  Nokuti Mwari achaponesa Ziyoni+Uye achavaka maguta aJudha;+Ivo vachagara imomo voita kuti ive yavo.+ 36  Vana vevashumiri vake vachaigara nhaka,+Vaya vanoda zita rake ndivo vachagara mairi.+

Mashoko Emuzasi