Pisarema 67:1-7

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. Rwiyo, rumbo. 67  Mwari achatinzwira nyasha, otikomborera;+Achaita kuti chiso chake chipenye patiri+—Sera—   Kuti nzira yenyu izivikanwe munyika,+Noruponeso rwenyu kumarudzi ose.+   Marudzi ngaakurumbidzei, haiwa Mwari;+Marudzi ose zvawo, ngaakurumbidzei.+   Mapoka emarudzi ngaafare ashevedzere nomufaro,+Nokuti muchatonga marudzi nokururama;+Kana ari mapoka emarudzi, muchaatungamirira ari panyika. Sera.   Marudzi ngaakurumbidzei, haiwa Mwari;+Marudzi ose zvawo, ngaakurumbidzei.+   Nyika ichabereka zvibereko zvayo;+Mwari, iye Mwari wedu, achatikomborera.+   Mwari achatikomborera,+Migumo yose yenyika ichamutya.+

Mashoko Emuzasi