Pisarema 65:1-13

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. Rumbo. 65  Haiwa Mwari, muZiyoni+ mune kurumbidza—runyararo—, nokuda kwenyu;Uye mucharipirwa mhiko.+   Haiwa imi Munzwi womunyengetero, vanhu vemarudzi ose vachauya kwamuri.+   Zvinhu zvine chokuita nokukanganisa zvava nesimba kundipfuura.+Imi muchafukidza kudarika kwedu.+   Anofara munhu wamunosarudza uye wamunoswededza pedyo,+Kuti agare muzvivanze zvenyu.+Tichagutswa nokunaka kweimba yenyu,+Iyo nzvimbo tsvene yetemberi yenyu.+   Muchatipindura mukururama nezvinhu zvinotyisa,+Haiwa Mwari woruponeso rwedu,+Anovimbwa naye navose vari kumiganhu yenyika nevaya vari kure kugungwa.+   Iye ari kusimbisa kwazvo makomo nesimba rake;+Chokwadi akazvisunga nesimba.+   Iye ari kunyaradza ruzha rwemakungwa,+Irwo ruzha rwemafungu awo nenyonganyonga yemapoka emarudzi.+   Vanogara kumigumo yenyika vachatya zviratidzo zvenyu;+Munoita kuti kubuda kwezuva nokuvira kwaro zvishevedzere nomufaro.+   Makafunga nezvenyika, kuti muipe zvinhu zvizhinji;+Munoipfumisa kwazvo.Rukova runobva kuna Mwari ruzere nemvura.+Munogadzirira zviyo zvavo,+Nokuti ndiwo magadziriro amunoita nyika.+ 10  Munonyorovesa miforo yayo, munoenzanisa mavhinga ayo;+Munoinyorovesa nemvura zhinji; munokomborera zvinomera zvayo.+ 11  Makaisa korona pagore nokunaka kwenyu,+Makwara enyu anodonha mafuta.+ 12  Mafuro erenje anoramba achidonha mafuta,+Zvikomo zvinozvisunga nomufaro.+ 13  Mafuro akafukidzwa nemapoka ezvipfuwo,+Mapani akafukidzwa nezviyo.+Izvo zvinoshevedzera mukukunda, chokwadi, zvinoimba.+

Mashoko Emuzasi