Pisarema 64:1-10

Kumutungamiriri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 64  Haiwa Mwari, inzwai inzwi rangu pakunetseka kwangu.+Chengetedzai upenyu hwangu pakutyisa kwomuvengi.+   Ndivanzei pane zvakavanzika zvinotaurwa nevanhu vanoita zvakaipa,+Pamheremhere yevanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza,+   Vakarodza rurimi rwavo kuti ruve sebakatwa,+Vakakunga miseve yavo, iko kutaura kunoshungurudza,+   Kuti vapfure mumwe munhu asina chaanopomerwa vari munzvimbo dzakavanda.+Vanongoerekana vamupfura uye havatyi.+   Vanoomerera pakutaura zvakaipa;+Vanotaura pamusoro pokuvanza zviteyeso.+Vanoti: “Ndiani anozviona?”+   Vanoramba vachitsvaka zvinhu zvisina kururama;+Vanoviga zano rokuchenjera rakanyatsorongwa,+Uye nhengo yomukati yomumwe nomumwe, kunyange mwoyo wake, zviri mukatikati.+   Asi Mwari achangoerekana avapfura nomuseve.+Vanoguma vava nezvironda,+   Vanoita kuti mumwe agumburwe.+Asi rurimi rwavo runovarwisa pachavo.+Vose vanovatarira vachadzungudza misoro yavo,+   Vanhu vose vepanyika vachatya;+Uye vachataura nezvebasa raMwari,+Vachanzwisisa basa rake.+ 10  Munhu akarurama achafara muna Jehovha uye achapotera kwaari;+Vose vakarurama mumwoyo vachazvirumbidza.+

Mashoko Emuzasi