Pisarema 63:1-11

Rwiyo rwaDhavhidhi, paakanga ari murenje raJudha.+ 63  Haiwa Mwari, muri Mwari wangu, ndinoramba ndichikutsvakai.+Mweya wangu une nyota nokuda kwenyu.+Nyama yangu yapera simba nokukusuwaiMunyika yakaoma uye ine nyota, musina mvura.+   Nokudaro ndakakuonai muri munzvimbo tsvene,+Pandakaona simba renyu nokubwinya kwenyu.+   Nokuti mutsa wenyu worudo uri nani kupfuura upenyu,+Miromo yangu ichakurumbidzai.+   Nokudaro ndichakurumbidzai muupenyu hwangu hwose;+Ndichasimudza zvanza zvangu muzita renyu.+   Mweya wangu unoguta nechikamu chakanaka kwazvo, kunyange chakakora,+Miromo yangu inorumbidza nokushevedzera kwokufara.+   Pandinokuyeukai ndiri pamubhedha wangu,+Ndinofungisisa nezvenyu munguva yokurinda kwousiku.+   Nokuti makandibatsira,+Ndinoshevedzera nomufaro ndiri mumumvuri wemapapiro enyu.+   Mweya wangu wakanyatsokuteverai;+Ruoko rwenyu rworudyi runoramba rwakandibatisisa.+   Asi vaya vanoramba vachitsvaka kuparadza mweya wangu,+Vachapinda mumativi akadzikira kwazvo enyika.+ 10  Vachaiswa kusimba rebakatwa;+Vachava mugovewo zvawo wemakava.+ 11  Mambo achafara muna Mwari.+Munhu wose anopika naye achazvirumbidza,+Nokuti miromo yevaya vanoreva nhema ichavharwa.+

Mashoko Emuzasi