Pisarema 62:1-12

Kumutungamiriri weJedhutuni. Rwiyo rwaDhavhidhi. 62  Chokwadi mweya wangu wakamirira Mwari wakanyarara.+Ruponeso rwangu runobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu noruponeso rwangu, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka;+Handizozununguswi kwazvo.+   Mucharamba muchivavarira munhu wamungaponda kusvikira rini?+Mose makaita sorusvingo rwakatsveyama, rusvingo rwematombo ruri kusundidzirwa mukati.+   Chokwadi vanopa zano kuti vafurire munhu kuti abve pakukudzwa kwake;+Vanofarira nhema.+Vanokomborera nemiromo yavo, asi vanotuka mumwoyo mavo.+ Sera.   Chokwadi mirira Mwari wakanyarara, haiwa mweya wangu,+Nokuti tariro yangu inobva kwaari.+   Chokwadi iye ndiye dombo rangu noruponeso rwangu, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka;+Handizozununguswi.+   Ruponeso rwangu nokukudzwa kwangu zviri pana Mwari.+Dombo rangu rakasimba, iyo nzvimbo yangu yokupotera iri kuna Mwari.+   Vimbai naye nguva dzose, haiwa imi vanhu.+Dururai mwoyo yenyu pamberi pake.+Mwari ndiye nzvimbo yedu yokupotera.+ Sera.   Chokwadi vanakomana vomunhu wepanyika imhepo inofemwa,+Vanakomana vevanhu inhema.+Pavanoiswa pachikero, vose zvavo vanokundwa kurema nemhepo inofemwa.+ 10  Musavimba nokubiridzira,+Uyewo musava vanhu vasina zvavanobatsira nokuita ugororo.+Kana zvokurarama nazvo zvikawanda, musaisa mwoyo yenyu pazviri.+ 11  Mwari akataura kamwe chete, ini ndakazvinzwawo kaviri,+Kuti simba nderaMwari.+ 12  Uyewo mutsa worudo ndowenyu, haiwa Jehovha,+Nokuti munoripa mumwe nomumwe maererano nebasa rake.+

Mashoko Emuzasi