Pisarema 61:1-8

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. RwiyorwaDhavhidhi. 61  Haiwa Mwari, inzwai kuchema kwangu kwokuteterera.+Inzwai munyengetero wangu.+   Ndichashevedzera kwamuri ndiri kumugumo wenyika, mwoyo wangu pauchashayiwa simba.+Nditungamirirei padombo rakakwirira kundipfuura.+   Nokuti muri nzvimbo yangu yokupotera,+Shongwe yakasimba pandinonangana nomuvengi.+   Ndichava mueni mutende renyu nokusingagumi;+Ndichapotera munzvimbo yokuvanda yemapapiro enyu.+ Sera.   Nokuti imi, haiwa Mwari, makateerera mhiko dzangu.+Makandipa nhaka yevaya vanotya zita renyu.+   Muchawedzera mamwe mazuva pamazuva amambo;+Makore ake achaenzana neezvizvarwa nezvizvarwa.+   Achagara pamberi paMwari nokusingagumi;+Haiwa mupei mutsa worudo nechokwadi, kuti izvi zvimuchengetedze.+   Naizvozvo ndichaimbira zita renyu nokusingaperi,+Kuti ndiripe mhiko dzangu zuva nezuva.+

Mashoko Emuzasi