Pisarema 56:1-13

Kumutungamiriri weNjiva Yakanyarara pane dziya dziri kure. Rwiyo rwaDhavhidhi. Miktamu. Paakabatwa nevaFiristiya muGati.+ 56  Ndinzwirei nyasha, haiwa Mwari, nokuti munhuwo zvake andikachura.+Achirwa zuva rose, anoramba achindidzvinyirira.+   Vavengi vangu vanoramba vachikachura zuva rose,+Nokuti kune vakawanda vari kurwa neni vachizvikudza.+   Chero zuva ripi zvaro randichatya, ini ndichavimba nemi.+   Ndicharumbidza shoko rake maererano naMwari.+Ndakavimba naMwari; handizotyi.+Munhu wenyama angandiitei?+   Zuva rose vanoramba vachikuvadza zvinhu zvangu;Zvose zvavanondifungira zvakaipa.+   Vanorwisa, vovanda,+Ivo vanoramba vachitarira tsoka dzangu,+Pavanenge vakamirira mweya wangu.+   Varasei nokuda kwezvinhu zvavo zvinokuvadza.+Wisirai marudzi pasi makatsamwa, haiwa Mwari.+   Makanyora pasi kuva kwangu mupoteri.+Isai misodzi yangu muhombodo yenyu.+Haisi mubhuku renyu here?+   Panguva iyoyo vavengi vangu vachadzoka, pazuva randichashevedzera;+Ndinonyatsoziva izvi, kuti Mwari ari kurutivi rwangu.+ 10  Ndicharumbidza shoko rake ndiri pamwe naMwari;+Ndicharumbidza shoko rake ndiri pamwe naJehovha.+ 11  Ndakavimba naMwari. Handizotyi.+Munhu wepanyika angandiitei?+ 12  Haiwa Mwari, pandiri pane mhiko dzandakaita kwamuri.+Ndichaita zvinoratidza kukuongai.+ 13  Nokuti makanunura mweya wangu parufu+Hamuna kununura tsoka dzangu kuti dzirege kugumburwa here?+Kuti ndifambe-fambe pamberi paMwari muchiedza chevapenyu.+

Mashoko Emuzasi