Pisarema 55:1-23

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 55  Haiwa Mwari, teererai munyengetero wangu;+Musavanda pandinokumbira kunzwirwa nyasha.+   Nditeererei mundipindure.+Ndinoshayiswa zororo nokunetseka kwangu,+Uye ndinongonetseka,   Nokuda kwenzwi romuvengi, nokuda kwokudzvinyirira kwomunhu akaipa.+Nokuti vanoramba vachindidonhedzera zvinhu zvinokuvadza,+Vanoramba vachindivenga vakatsamwa.+   Mwoyo wangu uri kurwadziwa kwazvo mukati mangu,+Kutyisa kworufu kwandiwira.+   Kutya, iko kudedera kunopinda mandiri,+Uye kubvunda kunondifukidza.   Ndinoramba ndichiti: “Haiwa, kudai ndiine mapapiro seane njiva!+Ndaibhururuka ndonogara kumwe.+   Tarirai! Ndaizotizira kure;+Ndaizogara murenje.+—Sera—   Ndaizochimbidza kuenda kunzvimbo yokuti ndipukunyukireNdichibva kumhepo inovhuvhuta, kumhepo ine mvura.”+   Haiwa Jehovha, vhiringidzai, paradzanisai ndimi dzavo,+Nokuti ndakaona chisimba nokuitirana nharo muguta.+ 10  Vanoritenderera masikati nousiku vari pamasvingo aro;+Zvinhu zvinokuvadza nezvinonetsa zviri mariri.+ 11  Nhamo dziri mariri;Kudzvinyirira nounyengeri hazvina kubva munzvimbo yaro inoungana vanhu.+ 12  Nokuti haasi muvengi akandizvidza;+Zvimwe ndingadai ndakazvishivirira.Akanga asiri munhu anondivenga kwazvo akazvitutumadza kwazvo kwandiri;+Zvimwe ndingadai ndakamuvanda.+ 13  Asi ndiwe, iwe munhuwo zvake akanga akaenzana neni,+Shamwari yangu uye wandinozivana naye,+ 14  Nokuti taishamwaridzana zvakanaka tiri pamwe chete;+Taiwanzofamba mumba maMwari tiri pamwe chete nevazhinji.+ 15  Kuparadzwa ngakuve pavari!+Ngavaburukire muSheori vari vapenyu;+Nokuti zvinhu zvakaipa zvave zviri mavari munguva yavakagara vari vatorwa.+ 16  Asi ini ndichashevedzera kuna Mwari;+Uye Jehovha achandiponesa.+ 17  Manheru nemangwanani nemasikati ndinongonetseka uye ndinochema,+Uye iye anonzwa inzwi rangu.+ 18  Achadzikinura uye achaisa mweya wangu murugare pakurwiswa kwandiri kuitwa,+Nokuti vava kurwisana neni vari vazhinjizhinji.+ 19  Mwari achanzwa ovapindura,+Kunyange Iye agere pachigaro choumambo somunguva yakapfuura+—Sera—Vaya vasina zvinochinja+Uye vasina kutya Mwari.+ 20  Akatambanudzira maoko ake vaya vane rugare naye;+Akasvibisa sungano yake.+ 21  Mashoko omuromo wake anotsvedzerera kupfuura ruomba,+Asi mwoyo wake unongoda zvokurwa.+Mashoko ake manyoro kupfuura mafuta,+Asi iwo mapakatwa akavhomorwa.+ 22  Kanda mutoro wako pana Jehovha,+Iye achakutsigira.+Haazombobvumiri munhu akarurama kuti azununguke.+ 23  Asi imi, haiwa Mwari, muchavaburutsira mugomba rakadzikadzika.+Varume vane mhosva yeropa nevanonyengera, havazorarami hafu yemazuva avo.+Asi ini ndichavimba nemi.+

Mashoko Emuzasi