Pisarema 54:1-7

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo. Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi. VaZifi pavakapinda vakati kuna Sauro: “Dhavhidhi haana kuvanda kwatiri here?”+ 54  Haiwa Mwari, ndiponesei nezita renyu,+Rwirai mhosva yangu nesimba renyu.+   Haiwa Mwari, inzwai munyengetero wangu;+Teererai mashoko omuromo wangu.+   Nokuti kune vanhu vandisingazivi vandimukira,Nevadzvinyiriri vari kutsvaka mweya wangu.+Havana kuisa Mwari pamberi pavo.+ Sera.   Tarirai! Mwari ndiye mubatsiri wangu;+Jehovha ndomumwe wevaya vanotsigira mweya wangu.   Achatsiva zvakaipa zvacho kuvavengi vangu;+Itai kuti vanyarare nechokwadi chenyu.+   Ndichabayira chibayiro kwamuri ndichida.+Ndicharumbidza zita renyu, haiwa Jehovha, nokuti rakanaka.+   Nokuti iye akandinunura mukutambudzika kwose,+Ziso rangu rakatarira vavengi vangu.+

Mashoko Emuzasi