Pisarema 53:1-6

Kumutungamiriri weMaharati.+ Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi. 53  Benzi rakati mumwoyo maro:“Jehovha haako.”+ Vakaita zvakashata uye vakaita zvinosemesa muzvinhu zvisina kururama;+Hapana anoita zvakanaka.+   Asi Mwari akatarira pasi, pavanakomana vevanhu ari kudenga,+Kuti aone kana paine munhu ane njere, munhu anotsvaka Jehovha.+   Vose zvavo vakadzoka shure, vose vane uori zvakafanana;+Hapana anoita zvakanaka,+Kana mumwe chete zvake.   Pavanhu vanoita zvinhu zvinokuvadza hapana vane zivo here,+Zvavanodya vanhu vangu sokudya kwavanoita chingwa?+Havana kana kumbodana Jehovha.+   Vakatya kwazvo vari ikoko,+Kwakanga kusina chinotyisa;+Nokuti Mwari achaparadzira mapfupa omunhu anodzika misasa kuti akurwise.+Muchavanyadzisa, nokuti Jehovha avaramba.+   Haiwa, kudai muZiyoni maiva noruponeso rukuru rwaIsraeri!+Jehovha paanodzosa vaya vakatapwa pavanhu vake,+Jakobho ngaafare, Israeri ngaafare.+

Mashoko Emuzasi