Pisarema 52:1-9

Kumutungamiriri. Maskiri. Rwiyo rwaDhavhidhi, Dhoegi muEdhomu paakauya, akaudza Sauro uye akati kwaari Dhavhidhi akanga asvika kumba kwaAhimereki.+ 52  Unozvirumbidzirei pamusoro pezvakaipa, haiwa iwe ane simba?+Mutsa worudo waMwari uripo zuva rose.+   Rurimi rwako runoronga kuti pave nenhamo, rwakapinza sechisvo,+Runoshanda ruchiita zvokunyengera.+   Wakada zvakaipa kupfuura zvakanaka,+Wakada nhema kupfuura kutaura zvakarurama.+ Sera.   Wakada mashoko ose okuparadza,+Haiwa iwe rurimi runonyengera.+   Mwari achakuputsawo nokusingaperi;+Achakuwisira pasi okubvisa patende rako,+Achakudzura munyika yevapenyu.+ Sera.   Vakarurama vachazviona uye vachatya,+Vachamuseka.+   Tarirai, uyu ndiye murume asingaiti kuti Mwari ave nhare yake,+Asi anovimba nokuwanda kwepfuma yake,+Anovanda munhamo dzinoitwa naye.+   Asi ini ndichaita somuorivhi wakasvibirira+ uri mumba maMwari;Ndinovimba nomutsa worudo waMwari nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.+   Ndichakurumbidzai nokusingagumi, nokuda kwemabasa amakaita;+Ndichava netariro muzita renyu, nokuti zvakanaka, pamberi pevakavimbika venyu.+

Mashoko Emuzasi