Pisarema 4:1-8

Kumutungamiriri wezviridzwa zvine tambo.+Rwiyo rwaDhavhidhi. 4  Ndipindurei pandinoshevedza, haiwa Mwari wangu akarurama.+Mundigadzirire nzvimbo yakafara pakutambudzika.Ndinzwirei nyasha,+ munzwe munyengetero wangu.   Imi vanakomana vevanhu, kukudzwa+ kwangu kuchazvidzwa kusvikira riniko,Imi muchiramba muchida zvinhu zvisina zvazvinobatsira,Imi muchiramba muchitsvaka nhema? Sera.   Naizvozvo zivai kuti Jehovha achatsaura munhu wake akavimbika;+Jehovha achanzwa pandinomushevedza.+   Dederai, asi musatadza.+Taurai mumwoyo menyu, muri pamibhedha yenyu,+ murambe makanyarara. Sera.   Bayirai zvibayiro zvokururama,+Muvimbe naJehovha.+   Kune vazhinji vari kuti: “Ndiani achatiratidza zvakanaka?”Simudzirai chiedza chechiso chenyu patiri,+ haiwa Jehovha.   Chokwadi muchafadza mwoyo wangu+Kupfuura panguva yakawanda zviyo zvavo newaini yavo itsva.+   Ndicharara pasi norugare ndobatwa nehope,+Nokuti imi moga, haiwa Jehovha, ndimi munoita kuti ndigare ndakachengeteka.+

Mashoko Emuzasi