Pisarema 3:1-8

Rwiyo rwaDhavhidhi paaitiza mwanakomana wake Absaromu.+ 3  Haiwa Jehovha, nei mhandu dzangu dzawanda?+Nei vazhinji vari kundimukira?+   Vazhinji vari kuti nezvomweya wangu:“Haasi kuzoponeswa naMwari.”+ Sera.   Asi imi, haiwa Jehovha, muri nhoo kumativi angu ose,+Kukudzwa+ kwangu uye Iye anosimudza musoro wangu.+   Ndichadana Jehovha nenzwi rangu,Iye achandipindura ari pagomo rake dzvene.+ Sera.   Ini ndicharara pasi kuti ndibatwe nehope;Ndichamuka, nokuti Jehovha anoramba achinditsigira.+   Handizotyi zviuru zvevanhu zvine gumi,Vaya vakagadzirira kundirwisa, vakandikomba.+   Haiwa Jehovha, simukai!+ Ndiponesei,+ haiwa Mwari wangu!+Nokuti mucharova vavengi vangu vose pashaya dzavo.+Muchagura mazino evakaipa.+   Ruponeso ndorwaJehovha.+Chikomborero chenyu chiri pavanhu venyu.+ Sera.

Mashoko Emuzasi