Pisarema 28:1-9

Rwiyo rwaDhavhidhi. 28  Haiwa Jehovha, ndinoramba ndichishevedzera kwamuri.+Haiwa imi Dombo rangu, regai kuramba musingandinzwi,+Kuti murege kuramba makandinyararira+Uye kuti ndirege kuva sevaya vari kuburukira mugomba.+   Inzwai inzwi rokuteterera kwangu pandinochemera kubatsirwa nemi,Pandinosimudzira maoko angu+ kuimba yomukatikati yenzvimbo yenyu tsvene.+   Musandikweva pamwe chete nevanhu vakaipa nevanoita zvinhu zvinokuvadza,+Vaya vanotaura zvorugare neshamwari dzavo+ asi mumwoyo mavo muine zvinhu zvinokuvadza.+   Vapei zvinoenderana nezvavanoita,+Zvinoenderana nokuipa kwemabasa avo.+Vapei zvinoenderana nebasa remaoko avo.+Vatsivei zvavanoita.+   Nokuti havafungi nezvemabasa aJehovha,+Kana basa remaoko ake.+Iye achavaputsa uye haazovavaki.   Jehovha ngaarumbidzwe, nokuti anzwa inzwi rokuteterera kwangu.+   Jehovha ndiye simba+ rangu nenhoo yangu.+Mwoyo wangu wakavimba naye,+Ndakabatsirwa, zvokuti mwoyo wangu unopembera nomufaro,+Ndichamurumbidza norwiyo rwangu.+   Jehovha ndiye simba revanhu vake,+Uye iye inhare yokuponeswa kukuru kwomuzodziwa wake.+   Ponesai vanhu venyu, mukomborere nhaka yenyu;+Vafudzei, muvatakure nokusingagumi.+

Mashoko Emuzasi